drukuj    zapisz    Powrót do listy

6114 Podatek od spadków i darowizn, Podatek od spadków i darowizn Zawieszenie/podjęcie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Zawieszono postępowanie., I SA/Po 1739/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 1739/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-03-18  
Data wpływu
2007-12-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Elwira Brychcy /przewodniczący sprawozdawca/
Włodzimierz Zygmont
Katarzyna Nikodem
Symbol z opisem
6114 Podatek od spadków i darowizn
Hasła tematyczne
Podatek od spadków i darowizn
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 125 par 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2004 nr 142 poz 1514 art. 4a
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w P w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elwira Brychcy(spr.) Sędziowie NSA Włodzimierz Zygmont As. sąd.WSA Katarzyna Nikodem Protokolant sekr. sąd. Magdalena Rossa- Śliwa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2008 r. sprawy ze skargi K K na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku od spadków i darowizn postanawia Na zasadzie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270) zawiesić postępowanie

Uzasadnienie

Skarżący K K domaga się uchylenia decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w P z dnia [...] roku utrzymującej w mocy decyzje Naczelnika Urzędu Skarbowego P - G z dnia [...] r. ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku do spadków i darowizn od spadku po zmarłej w dniu 7.12.2006 roku T K w kwocie [...],-zł.

Skarżący na poparcie swojego stanowiska przywołuje orzeczenia zapadłe przed sądami administracyjnymi w tym także przed tutejszym sądem w sprawie I SA/PO 1344/07, w których został wyrazowy pogląd prawny o możliwości zastosowania art. 4a ustawy z 28.07.19983 r. o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym od 1.01 .2007 roku. / Dz. U. nr 142 poz.1514 z 2004 / do spadków otwartych po dniu 12.05.2006 roku.

W sprawie o sygn I SA/PO 1344/07 została złożona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w W.

Na rozprawie sądowoadministracyjnej strony pozostawiły do uznania sądu celowość zawieszenia niniejszego postępowania do czasu rozstrzygnięcia zakresu obowiązywania art. 4a cyt, ustawy przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt. 1 ustawy z 30.08.2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Dz. U. nr 153 poz.1270 / Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania sądowoadministracyjnego sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W ocenie Sadu z takim przypadkiem mamy do czynienia . Wyrażenie poglądu prawnego co do sposobu interpretacji i stosowania art. 4a stanowiącego o zwolnieniach podatkowych w podatku od spadku i darowizn , a w szczególności co do tego od jakiej daty ten przepis należy stosować zależy w istocie wynik niniejszego postępowania. Celem zachowania jednolitej wykładni przepisów prawa celowe jest zawieszenie tego postępowania do czasu rozstrzygnięcia tego zagadnienia prawnego.

Biorąc powyższe pod rozwagę Sąd na zasadzie cytowanego przepisu orzekł jak w postanowieniu.

/-/K .Nikodem /-/E. Brychcy /-/ W. ZygmontPowered by SoftProdukt