drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, Odmowa sporządzenia uzasadnienia, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Odmówiono sporządzenia uzasadnienia, III SA/Wa 61/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 61/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-26  
Data wpływu
2008-01-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Aneta Trochim-Tuchorska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Skarżony organ
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Treść wyniku
Odmówiono sporządzenia uzasadnienia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 141 par. 1 i par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Aneta Trochim - Tuchorska po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P.sp. z o.o. z siedzibą w P. o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 maja 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 61/08 w sprawie ze skargi P. sp. z o.o. z siedzibą w P. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] października 2007 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia zażalenia w sprawie stanowiska wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia [...] maja 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 61/08.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 20 maja 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 61/08 oddalił skargę P. sp. z o.o. z siedzibą w P. (dalej zwanej "Skarżącą") na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] października 2007 r., w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia zażalenia w sprawie stanowiska wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

Pismem z 27 maja 2008 r. Skarżąca wniosła o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku. W wyniku przeprowadzonego we właściwym Urzędzie pocztowym postępowania wyjaśniającego dotyczącego daty nadania wniosku, ustalono, iż wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku, został nadany listem poleconym o numerze [...]" w dniu 28 maja 2008 r. w Urzędzie Pocztowym L. [...] (k-63 akt sądowych).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; – dalej "ppsa"), uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym, z zastrzeżeniem § 2. Jak stanowi z kolei przepis art. 141 § 2 ppsa, w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia sentencji wyroku. W myśl § 3 tego przepisu odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym.

Jak już wspomniano wyrok w niniejszej sprawie został ogłoszony na rozprawie w dniu 20 maja 2008 r.

Termin 7-dniowy do złożenia wniosku o sporządzenie powołanego na wstępie wyroku zaczął więc biec w dniu 21 maja 2008 r. i upłynął z dniem 27 maja 2008 r. (wtorek), zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 ppsa. Powyższe oznacza, że ostatnim dniem do skutecznego złożenia przedmiotowego wniosku był 27 maja 2008 r. Dlatego też, wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku nadany przez Skarżącą w urzędzie pocztowym w dniu 28 maja 2008 r., uznać należało za wniesiony z uchybieniem terminu ustawowego.

Mając na względzie powyższe Sąd, na podstawie art. 141 § 2 i § 3 ppsa postanowił, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt