drukuj    zapisz    Powrót do listy

6046 Inne koncesje i zezwolenia, Wstrzymanie wykonania aktu Zawieszenie/podjęcie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Wstrzymano wykonanie zaskarżonego aktu
Zawieszono postępowanie, III SA/Po 249/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-06-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Po 249/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-06-25  
Data wpływu
2008-04-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Maria Lorych-Olszanowska /przewodniczący/
Walentyna Długaszewska /sprawozdawca/
Mirella Ławniczak
Marzenna Kosewska
Symbol z opisem
6046 Inne koncesje i zezwolenia
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie zaskarżonego aktu
Zawieszono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3, art. 125 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Maria Lorych-Olszanowska Sędzia WSA Walentyna Długaszewska ( spr.) WSA Mirella Ławniczak Protokolant : sekr. sąd. Damian Wojtkowiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 czerwca 2008 r. przy udziale sprawy ze skargi spółki A na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na działalnie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego 1) wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji 2) zawiesić postępowanie /-/ M Ławniczak /-/ M. Lorych-Olszanowska /-/ W. Długaszewska

Uzasadnienie

Dnia [...] roku spółka A. w G. W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...], nr [...] wydaną na skutek rozpatrzenia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] nr [...] odmawiającej wydania zezwolenia na działanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego pod adresem [...] P., ul. [...].

W skardze wniesiono również – powołując art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Uzasadniając niniejszy wniosek skarżąca spółka podniosła, że brak wstrzymania wykonalności zaskarżonej decyzji sprawi, iż będzie prowadziła działalność wbrew przepisom ustawy, co może powodować daleko idące dla niej skutki, w tym przede wszystkim finansowe. Podkreśliła, że prowadzi działalność jako zakład pracy chronionej, przy czym na ogólną liczbę 31 zatrudnionych w przedsiębiorstwie skarżącego, pracuje 21 osób niepełnosprawnych. Zaznaczyła również, że prowadzenie działalności gospodarczej pozwoli jej na uregulowanie zobowiązań związanych z zaciągniętym kredytem inwestycyjnym w celu wybudowania spornego obiektu oraz na regulowanie wszystkich innych zobowiązań, w tym także publicznoprawnych. Dodatkowo strona skarżąca wskazał, iż poniesienie w chwili obecnej znacznego wydatku na uzyskanie zezwolenia w trybie przewidzianym ustawą poprzez uiszczenie wysokiej opłaty skarbowej może negatywnie wpłynąć na jej sytuację finansową. Skarżąca oświadczył, że nie planowała w swym budżecie tak znacznego wydatku (na opłatę skarbową od wniosku) w związku z czym utrudnione jest jednorazowe zebranie wskazanej kwoty pieniężnej bez uszczerbku dla jej sytuacji finansowej.

W piśmie z dnia [...] (k. 59-60 akt sądowych) strona skarżąca wniosła o rozważenie przez Sąd zasadności zawieszenia postępowania w niniejszej sprawie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Uzasadniając powyższe wskazała, że Rzecznik Praw Obywatelskich w dniu 18 października 2007r. wniósł do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją ustawy z dnia 11 maja 2007r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880), będącej materialnoprawną podstawą rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Zdaniem strony skarżącej zawieszenie postępowania w sprawie uznać należy za celowe, gdyż argumenty Rzecznika zawarte we wniosku (kopię wniosku dołączono do pisma – k. 61-71 akt sądowych) są w pełni zasadne. Ponadto skarżąca spółka podkreśliła, że zawieszenie postępowania pozwoli uniknąć konieczności wznawiania niniejszego postępowania w sytuacji stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności ustawy z Konstytucją.

Na rozprawie w dniu 25 czerwca 2008r. pełnomocnik skarżącej podtrzymał wniosek o zawieszenie postępowania i dodatkowo przedłożył kopię wokandy Trybunału Konstytucyjnego, z której wynika, że na dzień 8 lipca 2008r. (k. 82 akt sądowych) wyznaczony został termin w celu rozpoznania wniosku w sprawie zgodność z Konstytucją powołanej powyżej ustawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – zwanej w dalszej części p.p.s.a. - po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W ocenie Sądu skarżąca spółka wykazała w dostatecznym stopniu, iż wykonanie zaskarżonej decyzji poprzez zaprzestanie działania wielkopowierzchniowego obiektu handlowego pod adresem: [...] P., ul. [...] spowoduje pogorszenie jej sytuacji finansowej w znaczny i nieodwracalny sposób.

Wobec zaistnienia w przedmiotowej sprawie ustawowych przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, Sąd – na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. – orzekł jak w punkcie 1 sentencji postanowienia.

Stosownie do art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W ocenie Sądu wniosek skarżącej spółki o zawieszenie niniejszego postępowania jest zasadny. Należy bowiem podkreślić – co wynika z przedłożonego przez stronę skarżącą wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 18 października 2007r. (k. 61-71 akt sądowych) oraz wokandy Trybunału Konstytucyjnego (k. 82 akt sądowych) – że zakwestionowana została konstytucyjność całej ustawy z dnia 11 maja 2007r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz.U. Nr 127, poz. 880). Oznacza to, że przedmiotem oceny zgodności z Konstytucją będzie również mający zastosowanie w niniejszej sprawie art. 17 ust. 1 powołanej ustawy. Nie ulega wątpliwości, że ewentualne orzeczenie o niekonstytucyjności powyższej ustawy będzie stanowiło wymienioną w art. 272 § 2 p.p.s.a. podstawę wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego.

Mając na względzie powyższe Sąd – na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. – orzekł jak w punkcie 2 sentencji postanowienia.

/-/M. Ławniczak /-/M. Lorych – Olszanowska /-/W. DługaszewskaPowered by SoftProdukt