drukuj    zapisz    Powrót do listy

6191 Żołnierze zawodowi, Wstrzymanie wykonania aktu, Dowódca Jednostki Wojskowej, Odmówiono wstrzymania wykonania aktu, II SA/Ol 318/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-06-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ol 318/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie

Data orzeczenia
2008-06-11  
Data wpływu
2008-05-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie
Adam Matuszak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6191 Żołnierze zawodowi
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
I OZ 531/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-18
I OZ 804/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-27
Skarżony organ
Dowódca Jednostki Wojskowej
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania aktu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Adam Matuszak po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. P. na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej z dnia "[...]", Nr "[...]" w przedmiocie zwrotu równowartości kosztów poniesionych na naukę i utrzymanie w szkole wojskowej postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie

A. P., w skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej z dnia "[...]", Nr "[...]", wniósł m.in. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Skarżący wskazał, iż brak wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu mógłby spowodować niepowetowaną szkodę w postaci podjęcia przez organ egzekucji administracyjnej, co mogłoby spowodować utratę środków utrzymania jego i rodziny. Dodał, iż nie posiada tak znacznych środków finansowych, jest młodym człowiekiem, który dopiero zakończył zawodową służbę wojskową i próbuje odnaleźć się na trudnym rynku pracy w nowych realiach życia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Podstawą wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji mogą być jedynie wskazane w tym przepisie istotne, niekorzystne z punktu widzenia interesów skarżącego, bezpośrednie następstwa wykonania tej decyzji, która następnie zostałaby przez Sąd wzruszona. Ocena wystąpienia tych następstw oderwana jest od merytorycznej oceny zasadności skargi. Ponadto należy podnieść, że ustalenie, czy grożąca szkoda jest znaczna, jest możliwe tylko w oparciu o okoliczności konkretnej sprawy. O znacznej szkodzie, w tym szkodzie majątkowej, można mówić, jeżeli rozmiary szkody wywołanej wykonaniem zaskarżonego aktu administracyjnego są większe niż zwykle wywołane wykonaniem aktu tego rodzaju. Zaistnienie przesłanki wywołania trudnych do odwrócenia skutków również należy rozważać z uwzględnieniem specyfiki aktu administracyjnego, którego dotyczy wniosek o udzielenie ochrony tymczasowej. Odwrócenie skutków wywołanych wykonaniem zaskarżonego aktu musi być trudniejsze niż zwykle w tego rodzaju przypadkach (zob. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia

16 listopada 2007r., sygn. akt II OZ 1155/07, niepublikowane).

W niniejszej sprawie nie można uznać, aby skarżący wykazał, że w stanie faktycznym sprawy zaistniały przesłanki określone w cytowanym wyżej przepisie. Tym samym wniosek o udzielenie ochrony tymczasowej nie jest uzasadniony.

Skarżący podkreśla, że wykonanie decyzji będzie skutkować stratami finansowymi - utratą środków utrzymania jego i rodziny. Stan finansowy skarżącego nie jest w tym przypadku wystarczającą przesłanką wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Tymi przesłankami są bowiem zajście niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków w związku z wykonaniem zaskarżonej decyzji. Faktu egzekwowania obowiązku pieniężnego wynikającego z ostatecznej decyzji, nawet przy istnieniu trudnej sytuacji materialnej strony, nie można utożsamiać z niebezpieczeństwem wyrządzenia znacznej szkody, czy spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, a tak zdaje się rozumieć to skarżący. Trudna sytuacja materialna nie jest więc wystarczającą okolicznością do wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu. Wskazać nadto trzeba, iż wykonanie świadczenia pieniężnego nie wywoła nieodwracalnych skutków, gdyż ewentualne uchylenie zaskarżonej decyzji spowoduje konieczność zwrotu należności. Również przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) w art. 8-10 ograniczają dopuszczalność prowadzenia egzekucji do zakresu, w jakim nie zostanie zagrożone minimum utrzymania dłużnika i osób pozostających według ustawowego obowiązku na jego utrzymaniu. Z tego względu obawy skarżącego dotyczące ciężkich skutków egzekucji są nieuzasadnione, jak również nie mogą stanowić podstawy wstrzymania zaskarżonego aktu do chwili wydania orzeczenia kończącego sprawę przez sąd I instancji, bo tylko tego okresu mogłoby dotyczyć orzeczenie uwzględniające wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

W tym stanie rzeczy, z braku przesłanek z art. 61 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało postanowić jak w sentencji.Powered by SoftProdukt