drukuj    zapisz    Powrót do listy

6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny, , Dyrektor Izby Celnej, Odrzucono skargę, III SA/Gd 784/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-02-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gd 784/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2006-02-06 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-12-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Felicja Kajut /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Sędzia WSA Felicja Kajut po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w D. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej [...] z dnia 30 września 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wypowiedzenia się w sprawie materiału dowodowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu 6 listopada 2005 r. "A" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w D. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na wyżej opisane postanowienie Dyrektora Izby Celnej [...].

W związku z tym, pismem z dnia 27 grudnia 2005 r., na podstawie art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) i § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) zobowiązano skarżącą spółkę do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Zgodnie ze zwrotnym poświadczeniem odbioru wezwanie doręczono skarżącej w dniu 2 stycznia 2006 r. Jednak w zakreślonym terminie tj. do dnia 9 stycznia 2006 r. skarżąca nie uiściła wpisu.

Stosownie do treści art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Wobec powyższego na mocy powołanego przepisu, Sąd zobligowany był skargę odrzucić.Powered by SoftProdukt