drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Odrzucenie zażalenia, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono zażalenie, III SA/Wa 3128/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 3128/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-02-04  
Data wpływu
2006-09-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Krystyna Kleiber /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II FZ 262/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-21
II FZ 293/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-12
II FZ 292/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-12
II FZ 165/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-18
II FZ 617/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-11
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.194 par. 2 w zw. z art. 88
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krystyna Kleiber, , po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia na postanowienie o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 3128/06 w sprawie ze skargi K. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lipca 2006 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie ze skargi K. P. – Skarżącego w niniejszej sprawie, na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lipca 2006 r. odmawiającą umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn.

Pismem z dnia 10 stycznia 2008 r. Skarżący wniósł zażalenie na powyższe rozstrzygnięcie. Pismo to nadał w dniu 10 stycznia 2008 r. za pośrednictwem operatora pocztowego [...] sp. z o.o. Z prezentaty na piśmie wynika, że wpłynęło ono do Sądu w dniu 16 stycznia 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej powoływanej jako "P.p.s.a.") na postanowienie odrzucające wniosek o przywrócenie terminu przysługuje zażalenie. Z kolei przepis art. 194 § 2 P.p.s.a. stanowi, że zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od daty jego doręczenia.

W niniejszej sprawie postanowienie o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu doręczono Pełnomocnikowi Skarżącego w dniu 3 stycznia 2008 r., a więc termin do złożenia zażalenia upływał w dniu 10 stycznia 2008 r. (czwartek). Zażalenie powyższe wpłynęło do Sądu w dniu 16 stycznia 2008 r., czyli po upływnie terminu.

Zgodnie z treścią art. 83 § 3 P.p.s.a. oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym lub polskim urzędzie konsularnym równoznaczne jest z wniesieniem go do sądu. Stosownie natomiast do treści art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130, poz. 1188 ze zm.), Poczcie Polskiej powierza się obowiązek wykonywania zadań operatora publicznego określonych w ustawie. Przepis powyższego artykułu wyraźnie więc stanowi, że jedynym, ustawowo wyznaczonym operatorem publicznym, jest na polskim rynku Poczta Polska.

W związku z powyższym nadanie pisma w terminie, za pośrednictwem jakiejkolwiek innej firmy, w tym przypadku InPost sp. z o.o. chociaż posiadającej uprawnienia do prowadzenia działalności pocztowej, nie ma wpływu na zachowanie terminu do wniesienia zażalenia. W takiej sytuacji o zachowaniu terminu do dokonania określonej czynności procesowej, decyduje data wpływu pisma do Sądu. Pismo zawierające zażalenie wpłynęło do tut. Sądu w dniu 16 stycznia 2008 r., czyli po upływie terminu (por. postanowienie SN z dnia 30 kwietnia 2001 r. I PKN 879/00, OSNP 2003/5/125; postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 kwietnia 2000 r., I ACa 1032/99, OSA 2001/7-8/42; postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 2006 r. III SA/Wa 1930/06; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 26 września 2007 r. I SA/Op 145/07, zob. też B. Dauter [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka – Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze 2005, s. 209).

Uwzględniając powyższy stan faktyczny i prawny Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w oparciu o art. 194 § 2 w zw. z art. 88 P.p.s.a. orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt