drukuj    zapisz    Powrót do listy

6136 Ochrona przyrody, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, oddalono skargę, II SA/Kr 818/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 818/07 - Wyrok WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-01-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-08-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Andrzej Niecikowski /przewodniczący/
Krystyna Daniel
Renata Czeluśniak /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6136 Ochrona przyrody
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Niecikowski Sędziowie: WSA: Renata Czeluśniak (spr.) WSA: Krystyna Daniel Protokolant: Anna Chwalibóg po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2008r. sprawy ze skargi T. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia skargę oddala

Uzasadnienie

Decyzją Wójta Gminy [...] z dnia [...] 2007 r., znak: [...] odmówiono określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny z części złoża kruszywa naturalnego "[...]".

Po rozpatrzeniu odwołania T. D. decyzją z dnia [...] 2007 r. sygn.akt: [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U z 2000 r. Nr 98, póz. 1071), art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, póz. 902) oraz art. 2 i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U. z 2001 r. nr 79, póz. 856 z póz. zm.) utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu podniesiono, co następuje:

Decyzją z dnia [...] 2006 r., znak: [...] Wójt Gminy [...] odmówił określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny z części złoża kruszywa naturalnego "[...]". Od powyższej decyzji odwołanie złożył występujący z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia opisanego we wniosku złożonym w siedzibie Urzędu Gminy [...] dnia [...] 2006 r. T. D. Zaskarżonej decyzji zarzucił naruszenie: art. 48 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 2 i 3, art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz art. 61 § 4, art. 35 § 1-3 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego,

W wyniku rozpatrzenia wyżej przytoczonego odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] decyzją z dnia [...] 2006 r., sygn.akt: [...] 2006 uchyliło zaskarżoną decyzję Wójta Gminy [...] w całości i przekazało sprawę organowi l instancji do ponownego rozpatrzenia.

W podsumowaniu rozstrzygnięcia Kolegium wskazano: "(...) postępowanie w niniejszej sprawie wymaga uzupełnienia w znacznej części, począwszy od prawidłowo złożonego wniosku (zawierającego mapę sytuacyjno-wysokościową o której mowa w art. 46a ust 4 pkt 1a ustawy), poprzez ustalenie stron postępowania, zasięgnięcie opinii właściwego organu koncesyjnego (art. 51 ust. 3 pkt 5 ustawy), wydanie postanowienia w przedmiocie obowiązku sporządzenia raportu (art. 51 ust. 2 ustawy), dokonanie uzgodnienia z organem ochrony środowiska i organem koncesyjnym (art. 48 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy), a skończywszy na stwierdzeniu zgodności lokalizacji inwestycji z ustaleniami aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania gminy [...]".

Ponownie rozpoznając sprawę organ l instancji po uzupełnieniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz uzyskaniu opinii Marszałka Województwa [...], postanowieniem z dnia [...] 2007 r. stwierdził, iż dla objętej wnioskiem T. D. inwestycji nie jest wymagane opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dalszej kolejności - w trybie art. 48 ust. 2 ustawy prawo ochrony środowiska -przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wójt Gminy [...] dokonał uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z organem ochrony środowiska (Starostą Powiatu [...]) oraz właściwym organem koncesyjnym (Marszałkiem Województwa [...]).

Przed wydaniem decyzji organ stopnia podstawowego zasięgnął dodatkowo opinii mgr inż. architekta A. O. (członka [...] Okręgowej Izby Urbanistów) odnośnie zgodności objętej wnioskiem T. D. inwestycji z zapisami aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy [...], a po jej otrzymaniu zawiadomił strony postępowania, iż w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów .

W dalszej kolejności Wójt Gminy [...] po rozpatrzeniu wniosku T. D. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny z części złoża kruszywa naturalnego "[...]" na działkach nr [...],[...],[...],[...],[...],[...] i [...] położonych w miejscowości [...], decyzją z dnia [...] 2007 r. odmówił określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację wnioskowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny z części złoża kruszywa naturalnego "[...]".

Od wyżej przytoczonej decyzji - w ustawowo zakreślonym terminie - odwołanie złożył wnioskodawca T. D. Odwołujący zarzucił, iż "wszelkie dywagacje organu w kwestii wzajemnych relacji między projektowanym przedsięwzięciem, a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy [...] , które nie jest aktem prawa miejscowego i badanie zgodności przedsięwzięcia ze studium, nie jest przewidziane w żadnym z uregulowań ustawowych , a w szczególności odnoszących się do procedur związanych z ustaleniem środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji". W dalszej części odwołania podniósł, iż zaskarżona decyzja pozostaje w sprzeczności z wiążącym Wójta Gminy [...] , wydanym w trybie art. 106 Kpa , ostatecznym postanowieniem wydanym z upoważnienia Starosty [...] dnia [...] 2007 r. T. D. zarzucił nadto , iż w świetle art. 84 § 1 Kpa organ administracji może zwrócić się do biegłego o wydanie opinii, gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne. W żadnym natomiast wypadku nie może być przedmiotem opinii biegłego treść aktu prawa miejscowego, jakim jest Uchwała Rady Gminy [...] w sprawie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W odwołaniu podniesiono również , iż w efekcie wydobycia złoża , jako docelowy kierunek zrekultywowania gruntów rolnych powstaną stawy rybne - może być zatem uzasadniona teza , że wydobycie kopaliny skutkujące powstaniem stawów nie zmienia funkcji terenu określonej jako użytek rolny".

Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 129 póz. 902), zwanej w dalszej części uzasadnienia ustawą, realizacja:

1) planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2,

2) planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar

- jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zwanej dalej "decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach".

Przez przedsięwzięcie rozumieć należy zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin, wymagającą decyzji, o której mowa w ust. 4 pkt 2-9, lub zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4a (art. 46 ust. 2 ustawy).

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, które dla tego samego przedsięwzięcia przeprowadza się jednokrotnie ( art. 46 ust.3 ustawy).

Stosownie do brzmienia art. 46 ust 4 pkt 3 ustawy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych - na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia (art. 46a ust. 1). Zgodnie z treścią art. 46a ust 4 ustawy do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

1) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

1a) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 3, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej - zamiast mapy, o której mowa w pkt 1, mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

2) dla przedsięwzięć, o których mowa w ust. 7 pkt 1 - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

Zgodnie z dyspozycją art. 51 ust. 2 ustawy obowiązek sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; właściwy organ uwzględnia łącznie szczegółowe uwarunkowania, o których mowa w ust. 8 pkt 2; postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby sporządzenia raportu .

Z mocy art. 51 ust. 3 pkt 1-1 a i pkt 5 ustawy postanowienie, o którym mowa w ust. 2 , wydaje się po zasięgnięciu opinii między innymi:

1) organu ochrony środowiska;

2) organu, o którym mowa w art. 57, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2, 2a, 4, 5, 8 i 9;

5) właściwego organu koncesyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1-2a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, w przypadku poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, będącego przedsięwzięciem, o którym mowa w ust. 2.

Organ zasięgający opinii przedkłada wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz informacje zawierające dane określone w art. 49 ust. 3 (art. 51 ust. 4).

Na postanowienie o którym mowa w art. 51 ust. 2 ustawy (rozstrzygające o obowiązku sporządzenia raportu) przysługuje zażalenie (art. 51 ust. 5).

Następnie - zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1, 1a i 4 i ust. 3 ustawy - przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ, o którym mowa w ust. 1 (organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia miedzy innymi:

1) z organem ochrony środowiska;

1a) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2, 2a, 4, 5, 8 i 9 - z organem, o którym mowa w art. 57;

4) w przypadku poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, będącego przedsięwzięciem, o którym mowa w art. 51 ust. 1 i 2 - z właściwym organem koncesyjnym, o którym mowa w art. 16 ust. 1-2a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

3. Organ występujący o uzgodnienie przedkłada:

1) wniosek o wydanie decyzji;

2) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko albo informacje zawierające dane określone w art. 49 ust. 3, jeżeli sporządzenie raportu nie jest wymagane;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

W przypadku będącym przedmiotem rozpoznania Kolegium Wójt Gminy [...] w wyniku powtórnego rozpatrzenia wniosku T. D., po zasięgnięciu opinii: organu ochrony środowiska (Starosty Powiatu [...] wyrażonej w postanowieniu z dnia [...] 2006 r., znak: [...]), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [...] (wyrażonej w postanowieniu z dnia [...] 2006 r., znak: [...]) oraz opinii Marszałka Województwa [...] (właściwego miejscowo organu koncesyjnego), postanowieniem z dnia [...] 2007 r., znak: [...] stwierdził, iż dla objętej wnioskiem T. D. inwestycji nie jest wymagane opracowanie raportu oddziaływania na środowisko. Następnie, zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy [...] uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia ze Starostą Powiatu [...] jako właściwym miejscowo organem ochrony środowiska ( postanowienie z dnia [...] 2007r., znak: [...]) oraz Marszałkiem Województwa [...] tj. właściwym miejscowo organem koncesyjnym (postanowienie z dnia [...] 2007r.)

Pomimo pozytywnego uzgodnienia przez wyżej wymienione organy objętego wnioskiem T. D. zamierzenia inwestycyjnego, Wójt Gminy [...] decyzją z dnia [...] 2007r. odmówił wydania decyzji o określeniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny z części złoża kruszywa naturalnego "[...]" uznając, iż w rozpoznawanej sprawie brak jest wymaganej treścią art. 56 ust. 1 ustawy, zgodności lokalizacji objętego wnioskiem przedsięwzięcia z ustaleniami aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy [...]. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy [...] działki nr [...],[...],[...],[...],[...],[...] i [...] w [...] na których miałoby się odbywać wydobywanie kopaliny (kruszywa naturalnego) znajdują się w obrysie oznaczonym symbolem "[...]". Działki te znajdują się w określonych planem strefach polityki przestrzennej oznaczonej symbolami:"NR [...]" ( strategicznej strefie inwestycji perspektywicznych), "NR [...]" ( strategicznej strefie aktywności gospodarczej). Dla terenu oznaczonego symbolem "RP" -"Teren użytków rolnych (gruntów ornych)" ustalenia planu zawarte w § 19 tab.3 lp.1 stanowiące o użytkowaniu podstawowym, użytkowaniu dopuszczalnym, kierunkach przekształceń strukturalnych oraz zasadach użytkowania i zagospodarowania terenu, nie dopuszczają ani też nie przewidują żadnych innych form użytkowania i zagospodarowania terenu poza jego rolniczym wykorzystaniem . Istoty zapisów tych nie zmienia "dodatkowy symbol ograniczeń dla terenów rolnych" - "[...]" - który nie ma odniesień w tekście planu, natomiast na rysunku planu (w jego legendzie) tereny "[...]" określone zostały jako "Tereny rolnicze z warunkową możliwością zabudowy rolniczej , z dodatkowym symbolem [...] w strefie NR [...] - o użytkowaniu z zakresu produkcji rolniczej na etapie realizacji niniejszego planu".

Odnosząc się do kwestii związania Wójta Gminy [...], jako organu właściwego dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanowieniem Starosty [...] uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia z punktu widzenia ochrony środowiska Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazało, iż postanowienie organu ochrony środowiska wiąże Wójta Gminy [...] jedynie w zakresie zawartych w nim warunków dotyczących ochrony środowiska. Kwestia zaś oceny zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - stosownie do treści art. 56 ust.1 ustawy - należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy [...] jako organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Opinia zawarta w wyżej przywołanym postanowieniu wydanym z upoważnienia Starosty [...] nie została zresztą poparta żadną analizą planu i ogranicza się do jednego zdania obarczonego zresztą błędem odnośnie pożenia działki nr [...] (zdaniem Starosty zlokalizowanej w obrysie "[...]").

Przywoływany już wyżej art. 56 ust.1 wymaga natomiast "zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu" co prowadzić musi do wniosku, że przedsięwzięcie możliwe będzie do zrealizowania jedynie w sytuacji, gdy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ustali, że pozostaje ono w zgodzie z planem miejscowym czyli mówiąc wprost, że jest przez ten plan na tym terenie przewidziane. W sytuacji bowiem, gdy dla danego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wówczas ustalenie lokalizacji inwestycji następuje w tym planie (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U. z 2003r. Nr 80, póz. 717). W przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje potrzeba wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, badanie zgodności inwestycji z planem następuje właśnie na etapie wydawania tej decyzji, czego wyrazem jest przytoczony wyżej art. 56 ust.1. Z uwagi na fakt, iż zagospodarowanie przestrzenne należy do podstawowych zadań i obowiązków gminy, organy gminy powinny przed wydaniem decyzji ustalającej warunki oddziaływania na środowisko, przesądzić o zgodności lokalizacji tej inwestycji z punktu widzenia planowania przestrzennego. W sytuacji gdy inwestycja nie została przewidziana przez obowiązujące na terenie gminy przepisy ustalające lokalizację inwestycji (miejscowy plan), wówczas organ stwierdzając brak zgodności inwestycji z planem, uprawniony jest do odmowy wydania pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Ponadto SKO podniosło, iż dokonując oceny zgodności objętej wnioskiem T. D. inwestycji z aktualnie obowiązującymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy [...] miało również na uwadze, że już na etapie uchwalania planu miejscowego dla terenu objętego obecnie wnioskiem, T. D. domagał się uwzględnienia w planie działek objętych obecnie wnioskiem jako terenu eksploatacji kruszywa. Wniosek ten, ze względu na niezgodność ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy [...], nie został jednak uwzględniony. Inwestor zdawał więc sobie sprawę, iż objęte wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach działki nie zostały przeznaczone zgodnie z jego wnioskiem jako teren wydobycia kruszywa naturalnego.

Przyznano natomiast rację odwołującemu, iż aktualnie, wobec uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy [...], wszelkie dywagacje na temat zgodności wnioskowanego zamierzenia ze studium nie mają umocowania prawnego. Nie zmienia to jednak faktu, iż wnioskowane zamierzenie pozostaje w sprzeczności z ustaleniami planu przewidzianymi dla obrysu oznaczonego symbolem [...] na którym to położone są działki objęte wnioskiem.

Nie można również czynić zarzutu organowi l instancji, iż przy podejmowaniu rozstrzygnięcia posiłkował się opinią osoby posiadającej uprawnienia urbanistyczne , zwłaszcza w sytuacji , gdy - jako to miało miejsce w rozpoznawanym przypadku - organ współdziałający wypowiedział się co do tego, iż za wyjątkiem działki nr [...], zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania gminy [...].

Uznano też, iż niczym nieuprawnione jest rozumowanie odwołującego zmierzające do tezy, iż skoro po zakończeniu eksploatacji teren wydobycia złoża kruszywa naturalnego zrekultywowany ma zostać w kierunku rolnym (stworzenia stawów rybnych), wydobycie kopaliny skutkujące powstaniem takich stawów "nie zmieni funkcji terenu określonej jako użytek rolny".

Reasumując SKO stwierdziło, że do czasu uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy [...] dopuszczającej na objętym wnioskiem terenie eksploatację kruszywa naturalnego, organ administracji prowadzący postępowanie w sprawie uwarunkowań środowiskowych nie będzie mógł wydać pozytywnej decyzji. Podstawowym bowiem gwarantem zgodnej z zasadą przezorności realizacji przedsięwzięcia jest aktualnie obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego i w sytuacji wystąpienia sprzeczności zamierzeń wnioskodawcy z postanowieniami tego aktu prawa miejscowego, pomimo spełnienia wszystkich pozostałych przewidzianych ustawą - Prawo ochrony środowiska warunków, niemożliwym jest wydanie pozytywnej decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację takiego przedsięwzięcia.

W skardze na decyzję T. D. wniósł o jej uchylenie, powtarzając zarzuty odwołania tj. niezgodną z prawem weryfikację postanowienia Starosty [...] z dnia [...] 2007 r., zbędność dowodu z opinii biegłego oraz błędną ocenę zgodności jego zamierzenia z planem miejscowym gminy wobec uznania, że wydobycie kopaliny, skutkujące w kształcie docelowym utworzeniem stawów rybnych, zmienia rolniczą funkcję terenu.

W pismach procesowych złożonych na rozprawie skarżący podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko, a nadto wniósł o zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie zawisłej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie do sygn.akt II SA /Kr 29/07 ze skargi T. D. na uchwałę Rady Gminy [...] z dnia [...] 2006 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie przepisu art.125 § 1 pkt.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej oddalenie podtrzymując stanowisko zajęte w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269) stanowi, iż sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W świetle powołanego przepisu ustawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości ocenia zaskarżoną decyzję administracyjną z punktu widzenia jej zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego, według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie wydania tej decyzji.

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie, nie będąc przy tym związanym granicami skargi (art. 134 ustawy).

W przedmiotowej sprawie nie stwierdzono naruszenia przepisów prawnych, uzasadnienie decyzji dokładnie spełnia przesłanki określone w art. 107 § 3 kpa, a zatem skarga jako niezasadna nie została uwzględniona.

Organy administracyjne prawidłowo przeprowadziły postępowanie, ustalając na podstawie zebranych dowodów stan faktyczny sprawy. Poczynione ustalenia obligowały organy do wydania zaskarżonej decyzji i decyzji ją poprzedzającej.

Wójt Gminy [...] prawidłowo uznał, iż w rozpoznawanej sprawie brak jest wymaganej treścią art. 56 ust. 1 cyt. ustawy, zgodności lokalizacji objętego wnioskiem przedsięwzięcia z ustaleniami aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy [...], w konsekwencji czego odmówił wydania żądanej decyzji.

Po pierwsze stwierdzić należy, iż występując o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wnioskodawca sam określił rodzaj planowanego przedsięwzięcia jako inwestycję polegającą na wydobywaniu kopaliny z części złoża kruszywa naturalnego "[...]", a nie – na utworzeniu stawów rybnych. Postępowanie zatem, zgodnie z wnioskiem (art. 46a ust. 1 ustawy), dotyczyło środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kopalin, a nie ewentualnych późniejszych deklarowanych zamiarów inwestora. Rozważania skargi dotyczące zatem stawów rybnych nie mają żadnego znaczenia dla oceny postępowania i zaskarżonej decyzji.

Po drugie stwierdzić należy, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy [...] działki objęte wnioskiem, na których miałoby się odbywać wydobywanie kopaliny (kruszywa naturalnego) znajdują się w obrysie oznaczonym symbolem "[...]". Działki te znajdują się w określonych planem strefach polityki przestrzennej oznaczonej symbolami:" [...]" (strategicznej strefie inwestycji perspektywicznych), "[...]" ( strategicznej strefie aktywności gospodarczej).

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji przytoczono i zanalizowano zapisy planu dla danego obszaru. Odnosząc się do zarzutu skargi, dotyczącego nieprawidłowej interpretacji zapisów planu stwierdzić należy, że nie jest on zasadny. Jak bowiem wynika z § 6 ust.9 planu w przypadku gdy określony teren położony jest w więcej niż jednej strefie polityki przestrzennej, obowiązują łączne warunki zagospodarowania i użytkowania terenów wynikające z ustaleń dla poszczególnych stref tzn. obowiązują wymagania określone zarówno w §28 Tab.12Lp.7 , jak i §28 Tab.12Lp. 5. (k.17 i 28 akt adm.), co oznacza, iż w przypadku zamiaru realizacji przedsięwzięć nie związanych z rolnictwem, konieczna jest zmiana planu miejscowego.

Ponieważ wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego nie jest wykorzystaniem terenu zgodnie z jego funkcją rolniczą przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy zatem przedsięwzięcie objęte wnioskiem nie jest zgodne z jego ustaleniami.

Zarzut przeprowadzenia dowodu z opinii urbanisty nie może skutkować żądanym uchyleniem zaskarżonej decyzji i decyzji ją poprzedzającej albowiem nie stanowi, jak podniósł zasadnie organ odwoławczy, naruszenia prawa, w tym art. 84 §1 kpa.

Za nieuzasadniony uznał także Sąd zarzut skargi o naruszeniu art.106 kpa. Jak słusznie podniosło Samorządowe Kolegium Odwoławcze ocena zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - stosownie do treści art. 56 ust.1 ustawy - należy do wyłącznej kompetencji organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z czym opinia w tym zakresie zawarta w postanowieniu wydanym z upoważnienia Starosty [...] nie jest wiążąca, a postanowienie organu ochrony środowiska wiąże organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jedynie w zakresie zawartych w nim warunków dotyczących ochrony środowiska.

Z tych też względów uznano decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] o utrzymaniu w mocy decyzji organu I instancji za zgodną z prawem.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji.

Podnieść ponadto należy, że rozpoznając wniosek skarżacego o zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie zawisłej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie do sygn.akt II SA /[...] ze skargi T. D. na uchwałę Rady Gminy [...] z dnia [...] 2006 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził brak podstawy prawnej do jego uwzględnienia, w tym także na podstawie powołanego we wniosku art.125 § 1 pkt.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie bowiem z tym przepisem Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygniecie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania m.in. sądowoadministracyjnego. Podstawą do zawieszenia postępowania na ww. podstawie byłoby zatem uznanie, że rozstrzygniecie niniejszej sprawy zależy od wyniku - w tym przypadku - postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] z dnia [...] 2006 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mając na uwadze - z jednej strony powołane wyżej przepisy, w myśl których Wojewódzki Sąd Administracyjny ocenia zaskarżoną decyzję administracyjną z punktu widzenia jej zgodności z prawem według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie wydania tej decyzji, a - z drugiej, iż zgodnie z art. 145 §1 pkt1b prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art.145 § 1 pkt 8 kpa podstawą do wznowienia postępowania jest sytuacja, gdy decyzja została wydana jedynie w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu (a nie akt prawa miejscowego), które zostało następnie uchylone lub zmienione, Sąd uznał, iż rozstrzygniecie niniejszej sprawy nie zależy od wyniku powyższego postępowania sądowoadministracyjnego i orzekł o oddaleniu wniosku.Powered by SoftProdukt