drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, , Wojewoda, Zawieszono postępowanie., II SA/Łd 464/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-03-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 464/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-03-27  
Data wpływu
2007-05-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Jolanta Rosińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie.
Sentencja

Dnia 27 marca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Rosińska po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. S. i F. S. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...], nr [...], znak: [...] w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę postanawia - zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi z dniem 17 sierpnia 2007 roku.

Uzasadnienie

H. S. i F. S. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] w przedmiocie zamiany decyzji o pozwoleniu na budowę.

W trakcie postępowania przed Sądem, w dniu 17 sierpnia 2007r. zmarł uczestnik postępowania C. G., co wynika ze znajdującego się w aktach sprawy sygn. akt II SA/Łd 426/07 aktu zgonu. Z tej też przyczyny postanowieniem z dnia 15 stycznia 2008r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zawiesił postępowanie w sprawie sygn. akt II SA/Łd 426/07 ze skargi M. H. na w/w decyzję, w której również był on uczestnikiem postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a., w razie śmierci strony sąd zawiesza postępowanie z urzędu. W myśl zaś § 2 zd. 1 tego przepisu, w takim przypadku zawieszenie ma skutek od dnia zdarzenia, które je spowodowało – w niniejszej sprawie od dnia, w którym zmarł uczestnik postępowania, tj. od dnia 17 sierpnia 2007r. Dodać przy tym trzeba, iż zgodnie z art. 12 p.p.s.a. ilekroć w ustawie tej jest mowa o stronie, rozumie się przez to również uczestnika postępowania – osobę, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego. Przy czym osobie tej przysługują prawa strony (art. 33 § 1 p.p.s.a.).

Jednocześnie podnieść należy, iż do dnia wydania niniejszego postanowienia nie zgłosił się ani też nie został wskazany następca prawny C. G.

Mając powyższe na uwadze, na mocy powołanych przepisów należało orzec, jak wyżej.Powered by SoftProdukt