drukuj    zapisz    Powrót do listy

6139 Inne o symbolu podstawowym 613, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zwolniono od kosztów sądowych, II SA/Bk 415/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-08-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 415/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-08-08  
Data wpływu
2008-06-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Tomasz Oleksicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OSK 1791/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-05
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par. 2 w zw. z art. 246 par. 2 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Referendarz sądowy Tomasz Oleksicki po rozpoznaniu w dniu 08 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi Stowarzyszenia F. Z. w B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] maja 2008 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu o ustalenie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia p o s t a n a w i a - przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.-

Uzasadnienie

Stowarzyszenie F. Z. w B. wniosło o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego (k. 36). Stowarzyszenie działa jako organizacja społeczna i organizacja pożytku publicznego, nie jest nastawione na osiąganie zysków, działa dla dobra publicznego oraz nie prowadzi działalności gospodarczej. Za rok 2006 strata finansowa z działalności Stowarzyszenia wyniosła 1.085,71 zł. Zgodnie z dołączonym do akt sprawy sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenie otrzymało w 2007 r. wpłaty o łącznej wysokości 10.864,40 zł. Koszty działalności Stowarzyszenia wyniosły 19957,16 zł, stąd też uzyskany wynik finansowy to strata w wysokości 9092,76 zł. W rezultacie doliczenia straty z ubiegłych lat tj. kwoty 1085,71 zł łączne koszty działalności strony skarżącej wynoszą 21042,87 zł, w konsekwencji wynik finansowy za 2007 r. to strata w wysokości 10178,47 zł. W skład kosztów realizacji działań statutowych Stowarzyszenia F. Z. w B. wchodzą: zakup materiałów, usług i towarów (np. wydawnictw i prasy) – k. 37. Stowarzyszenie nie zatrudnia ani nie wynagradza żadnej osoby, członkowie Stowarzyszenia nie otrzymują żadnych świadczeń, wszystkie prace wykonywane są nieodpłatnie w ramach wolontariatu. Stowarzyszenie nie ponosi wydatków związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, podatkami od osób fizycznych, obecnie także z powodu braku środków nie ponosi wydatków związanych z wynajęciem pomieszczenia, energią elektryczną i tym podobnych opłat eksploatacyjnych - korzysta z pomieszczeń użyczonych bezpłatnie do spotkań i przechowywania dokumentów, telefon Stowarzyszenia z powodu zaległości na kwotę ok. 300 zł został odłączony ( sprawa roszczeń z tego tytułu prawdopodobnie zostanie skierowana na drogę sądową). Strona skarżąca podkreśliła, iż narastające zadłużenie spowodowało zajęcie przez komornika rachunku bankowego Stowarzyszenia (od dnia [...] lutego 2008 r.), w celu egzekucji kwoty 7200 zł. Stowarzyszenie od około trzech miesięcy nie posiada na rachunku bankowym środków finansowych, przejściowy fakt obecności 10.880 zł na koncie wynikał z opóźnienia rozliczenia zobowiązań i zadłużenia Stowarzyszenia. Poniesiona strata to nieopłacone faktury, na które chwilowo zostały zaciągnięte pożyczki od członków Stowarzyszenia. Narastające zadłużenie związane jest z kosztami prowadzonych działań statutowych, strona skarżąca nie ma możliwości pokrycia tego zadłużenia z uwagi na brak środków finansowych. W konkluzji Stowarzyszenie podkreśliło, iż obecnie jest stroną około 130 postępowań - ponosi koszty korespondencji (około 2000 zł) i inne koszty związane z ich prowadzeniem (k. 31). Do akt sprawy Stowarzyszenie F. Z. w B. dołączyło: zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat (k. 38) oraz sprawozdanie finansowe z działalności za 2007 r. (k. 37).

Zgodnie z treścią art. 245 § 2 w zw. z art. 246 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) przyznanie prawa pomocy osobie prawnej w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego następuje - gdy wykaże ona, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania.

Ze złożonego wniosku wynika, że Stowarzyszenie F. Z. w B. znajduje się w sytuacji finansowej uzasadniającej przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego. Przede wszystkim Stowarzyszenie przedkładając zawiadomienie z dnia [...] kwietnia 2008 r. o zajęciu posiadanego rachunku bankowego na łączną kwotę 8092,35 zł (w tym: należność główna – 7200 zł; koszty zastępstwa procesowego w egzekucji – 300 zł; oplata egzekucyjna – 576 zł; wydatki gotówkowe – 16,35 zł) i zakazie wypłat wystawione przez komornika sądowego w oparciu o wyrok Sądu Rejonowego w B. z dnia [...] lutego 2008 r. sygn. akt [...] [...] (klauzula wykonalności z dnia [...] marca 2008 r.) udowodniło, iż nie może swobodnie dysponować zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi. Dodatkowo strona skarżąca wykazała, od około trzech miesięcy nie posiada na rachunku bankowym środków finansowych, według sporządzonego sprawozdania finansowego w roku 2007 poniosła stratę w wysokości 10178,47zł. Podkreślenia wymaga również, iż zgodnie z przedłożonym statutem celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz dobra publicznego w celu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska, nie osiąganie zysku, a wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne i prawne, stanowiące dochód Stowarzyszenia mają charakter dobrowolny i wpływają nieregularnie. Przedstawione okoliczności wskazują, że sytuacja materialna Stowarzyszenia F. Z. w B. nie pozwala na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania sądowoadministracyjnego w niniejszej sprawie.

W związku z tym, na podstawie art. 245 § 2 w zw. z art. 246 § 2 pkt 1 ustawy

- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt