drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Pełnomocnik procesowy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Przyznano radcy prawnemu wynagrodzenie, II SA/Lu 517/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-07-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 517/08 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-07-31  
Data wpływu
2008-07-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Erwin Srebrny /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Pełnomocnik procesowy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Przyznano radcy prawnemu wynagrodzenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 250
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2002 nr 163 poz 1349 par. 14 ust. 2 pkt. 1 lit. c
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Erwin Srebrny po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. K-S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] 2007 r., nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego - w zakresie wniosku radcy prawnego M. R. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu; postanawia: przyznać radcy prawnemu M.R. wynagrodzenie w łącznej kwocie 292,80 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 80/100) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, które wypłacić z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 31 maja 2007 r. /k. 25/ sygn. akt II SA/Lu 270/07 przyznano skarżącej B. K-S. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego, którego wyznaczyć miała Rada Okręgowa Izby Radców Prawnych.

W wykonaniu powyższego postanowienia, pismem z dnia 13 czerwca 2007 r.

/k. 40/, Rada Okręgowa Izby Radców Prawnych zawiadomiła tut. sąd, że w sprawie niniejszej pełnomocnikiem został wyznaczony radca prawny M.R., któremu skarżąca udzieliła odpowiedniego pełnomocnictwa /k. 43/. W sporządzonej skardze kasacyjnej od Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 22 maja 2007 r. sygn. akt II SA/Lu 270/07 oddalającego skargę pełnomocnik skarżącej zawarł wniosek o przyznanie kosztów wykonywanej pomocy prawnej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu, które nie zostały opłacone w całości ani w części. Również w dniu 1 lipca 2008 r. w protokole rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie

o sygn. akt I OSK 1400/07 pełnomocnik skarżącej ponownie zawarł wniosek

o zasądzenie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Referendarz sądowy stwierdził, co następuje:

W myśl art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm./ zwanej dalej "ppsa" wyznaczony [...] radca prawny [...] otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności [...] radców prawnych, [...]

w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Stosownie o przepisu § 14 ust. 2 pkt. 1 c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.) stawka minimalna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia nie jest należność pieniężna wynosi 240 zł. Natomiast w myśl § 14 ust. 2 pkt. 2 a cytowanego wyżej rozporządzenia

w sprawie opłat za czynności radców prawnych [...] stawka minimalna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wynosi 75 % stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny – 100 % tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż

120 zł.

W związku z tym, wynagrodzenie radcy prawnego w tej sprawie tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynosi 100 % stawki określonej

w ww. § 14 ust. 2 pkt. 1 c tj. 240 zł, które winno być powiększone o stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 22 %, zgodnie z § 2 ust. 3 powołanego rozporządzenia

w sprawie opłat za czynności radców prawnych [...] w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr. 54, poz. 535 ze zm).

Stąd łączna kwota należna pełnomocnikowi z tytułu wynagrodzenia wynosi 292,80 zł /240 zł + 52,80 zł podatku VAT/.

Biorąc powyższe pod uwagę, działając na podstawie art. 258 § 2 pkt. 8 ppsa należało orzec jak w sentencji.

Art. 210.

§ 1.Powered by SoftProdukt