drukuj    zapisz    Powrót do listy

6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane, Koszty sądowe, Wojewoda, Uchylono zaskarżone zarządzenie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, I OZ 573/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 573/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-08-06 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-17
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Joanna Banasiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
II SA/Lu 368/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-10-28
I OSK 186/09 - Wyrok NSA z 2009-07-02
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Uchylono zaskarżone zarządzenie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 230 § 1, art. 231
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Joanna Banasiewicz po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Prezydenta Miasta L. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 27 maja 2008 r., sygn. akt II SA/Lu 368/08 o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi Prezydenta Miasta L. na decyzję Wojewody L. z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości postanawia: uchylić zaskarżone zarządzenie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 27 maja 2008 r. Przewodniczący Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, działając na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.) wezwał stronę skarżącą Prezydenta Miasta L. do uiszczenia wpisu w kwocie 2000 zł od skargi na decyzję Wojewody L. z dnia 7 kwietnia 2008 r., w przedmiocie zwrotu nieruchomości. Jako podstawę ustalenia wysokości wpisu wskazano § 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r., w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193).

Na powyższe zarządzenie Prezydent Miasta L. wniósł zażalenie, domagając się jego uchylenia.

Sądowi pierwszej instancji zarzucono naruszenie przepisów postępowania:

- art. 231 p.p.s.a. zdanie pierwsze poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji gdy przedmiotem zaskarżenia nie była należność pieniężna,

- art. 231 p.p.s.a. zdanie ostatnie poprzez jego niezastosowanie,

- § 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi poprzez błędne ustalenie wysokości wpisu, w sytuacji gdy przedmiotem zaskarżenia nie była należność pieniężna,

- § 2 ust. 3 pkt 5 w/w rozporządzenia poprzez jego niezastosowanie, w sytuacji gdy skarga dotyczyła zwrotu nieruchomości.

W uzasadnieniu zażalenia podniesiono, iż zaskarżona decyzja Wojewody L. nie nakłada za skarżącego żadnego zobowiązania pieniężnego. Przedmiotem skargi Prezydenta Miasta L. jest sprawa zwrotu nabytej na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, a nie jakakolwiek należność pieniężna. Stosownie do § 2 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów wpis stały w sprawach skarg nieobjętych wpisem stosunkowym z zakresu nieruchomości wynosi 200 zł. Jeżeli przedmiotem skargi nie była należność pieniężna, Przewodniczący Wydziału winien zobowiązać skarżącego do uiszczenia wpisu stałego w wysokości 200 zł.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały (art. 231 p.p.s.a.). W sprawie niniejszej przedmiotem skargi Prezydenta Miasta L. jest decyzja Wojewody L. z dnia [...]., orzekająca o zwrocie nieruchomości i zawierająca w pkt 4 zobowiązanie wnioskodawcy do zwrotu odszkodowania pobranego z tytułu wywłaszczenia nieruchomości w kwocie 102.966,40 zł. Taka treść decyzji nie przesądza, iż przedmiotem zaskarżenia w rozpoznawanej sprawie jest należność pieniężna w rozumieniu art. 231 p.p.s.a. Nie ulega bowiem wątpliwości, że w skardze wniesionej przez Prezydenta Miasta L. zakwestionowana została ta część decyzji, która dotyczy orzeczenia o zwrocie nieruchomości. W tej sytuacji nie występowały podstawy by uznać, że przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna w wysokości odpowiadającej określonemu w zaskarżonej decyzji odszkodowaniu (por. stanowisko wyrażone w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2008 r., sygn. akt I FPS 7/07, ONSAiWSA 2008/2/24).

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż rację ma wnoszący zażalenie Prezydent Miasta L., iż w sprawie niniejszej pobrany winien zostać wpis stały, którego wysokość powinna zostać ustalona stosownie do § 2 ust. 3 pkt 5 w/w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r., w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przepis powyższy stanowi, iż wpis stały wynosi w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu nieruchomości - 200 zł. W takiej sytuacji zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 27 maja 2008 r. niezasadnie nakładające na stronę skarżącą obowiązek uiszczenia wpisu stosunkowego należało uchylić jako wadliwe.

Mając powyższe na uwadze Sąd na zasadzie art. 185 § 1 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt