drukuj    zapisz    Powrót do listy

6550, , Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Przyznano pełnomocnikowi wynagrodzenie za zastępstwo prawne w ramach prawa pomocy, II SA/Łd 158/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 158/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-07-31  
Data wpływu
2008-02-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Magdalena Sieniuć /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6550
Skarżony organ
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Przyznano pełnomocnikowi wynagrodzenie za zastępstwo prawne w ramach prawa pomocy
Sentencja

Dnia 31 lipca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Referendarz sądowy: Magdalena Sieniuć po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat B.K. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi A.A. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstwa rolnego do standardów Unii Europejskiej p o s t a n a w i a: przyznać adwokat B.K., prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Ł., przy ul. A, kwotę 163,40 (sto sześćdziesiąt trzy 40/100) złotych, w tym kwotę 146,40 (sto czterdzieści sześć 40/100) złotych obejmującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianych dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług oraz kwotę 17 (siedemnaście) złotych stanowiącą opłatę skarbową od pełnomocnictwa - tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu sądowym skarżącej A.A. i kwotę powyższą nakazuje wypłacić adwokat B.K. z funduszu Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. (MSi)

Uzasadnienie

W dniu 23 lipca 2008 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęło pismo adwokat B.K., zawierające opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A.A. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstwa rolnego do standardów Unii Europejskiej, zakończonej postanowieniem z dnia 13 marca 2008 roku o odrzuceniu skargi wraz z wnioskiem o zasądzenie od Skarbu Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu wraz ze zwrotem kosztów opłaty skarbowej od pełnomocnictwa i oświadczeniem, że koszty te nie zostały opłaconej ani w części, ani w całości.

Uwzględniając powyższy wniosek, stosownie do przepisu § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348, ze zm.), w związku z

art. 250 i art. 205 § 2 oraz art. 258 § 2 pkt 8 stawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), orzeczono jak w postanowieniu.

(MSi)Powered by SoftProdukt