drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Celnej, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, III SA/Wa 1549/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 1549/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-19 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Artur Kot /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 60; art 161 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Artur Kot po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "R." Sp. z o.o. z/s w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W z dnia [...] kwietnia 2008 r. Nr [...] w przedmiocie określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług postanawia 1) umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2) zwrócić "R." Sp. z o.o. z/s w W. kwotę 400 zł (słownie: czterysta złotych) tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 20 maja 2008 r. pełnomocnik "R." Sp. z o.o. z/s w W. (dalej "Skarżąca") zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] kwietnia 2008 r. Uiścił przy tym wpis od skargi w kwocie 400 zł.

W dniu 30 lipca 2008 r. Sąd powiadomiony został o wypowiedzeniu pełnomocnictwa procesowego w rozpatrywanej sprawie.

W dniu 14 sierpnia 2008 r. wpłynęło do tut. Sądu pismo z oświadczeniem Skarżącej o cofnięciu powyższej skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 60 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - dalej powoływana jako "p.p.s.a.", skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd, jednakże sąd może uznać je za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Zgodnie natomiast z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Oceniając dopuszczalność cofnięcia skargi w rozpatrywanej sprawie Sąd uznał, iż nie zmierza ono do obejścia prawa i nie powoduje utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 oraz art. 60 p.p.s.a., Sąd postanowił jak w sentencji. O zwrocie wpisu od cofniętej skargi Sąd postanowił na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) i § 2 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt