drukuj    zapisz    Powrót do listy

6135 Odpady, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Inspektor Ochrony Środowiska, Oddalono wniosek o zawieszenie postępowania, II SA/Po 578/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 578/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-08-28  
Data wpływu
2008-06-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Barbara Kamieńska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6135 Odpady
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
II OSK 237/09 - Wyrok NSA z 2010-02-04
Skarżony organ
Inspektor Ochrony Środowiska
Treść wyniku
Oddalono wniosek o zawieszenie postępowania
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 125 § 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Barbara Kamieńska po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi Spółki "P." w K. na zarządzenie pokontrolne Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w P. z dnia [..] Nr [..] znak: [..] w przedmiocie odpadów; p o s t a n a w i a oddalić wniosek o zawieszenie postępowania sądowego. /-/ B.Kamieńska

Uzasadnienie

W dniu 12 czerwca 2008r. Spółka "P." z siedzibą w K. wniosła do Sądu skargę na zarządzenie pokontrolne Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w P. z dnia [..] w części dotyczącej punktu I zarządzenia dotyczącego zaprzestania przekazywania odpadów (komunalnych osadów ściekowych) do odzysku, w tym polegającego na magazynowaniu przed dalszym odzyskiem – proces R 13, osobom fizycznym lub przedsiębiorcom nie posiadającym wymaganego zezwolenia na prowadzenie tego odzysku. W skardze zawarto wniosek o zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego rozpatrzenia wniosku R. G. o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku R 13 (190805) komunalnych osadów ściekowych przez Starostę K. Uzasadniając wniosek wskazano, że R. G., na której polu podczas kontroli organ stwierdził składowanie osadów, wystąpiła z wnioskiem do Starosty K. o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku komunalnych osadów ściekowych R 13 (190805). Starosta wystąpił do Ministra Środowiska z zapytaniem w tej sprawie i nie otrzymał dotychczas odpowiedzi, w związku z czym wniosek R. G. nie został jeszcze rozpatrzony. Zdaniem skarżącej spółki załatwienie tej sprawy może mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania.

Ustosunkowując się do powyższego Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w P. wskazał, że wniosek R. G. o wydanie zezwolenia nie spełnia wymagań dla takiego wniosku, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o odpadach, w szczególności nie zawiera wskazania sposobu magazynowania odpadów (pkt 5), szczegółowego opisu stosowanych metod odzysku odpadów (pkt 6) oraz przedstawienia możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie odzysku odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska (pkt 7), a mówi jedynie o działaniach prowadzonych w ramach procesu R 10.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Przyjmuje się, że przepis ten zakłada istnienie ścisłego związku pomiędzy sprawą rozpoznawaną w postępowaniu przed sądem administracyjnym a kwestią będącą przedmiotem postępowania prejudycjalnego. Związek ten polega na tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej (J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2008, s. 317-318).

W ocenie Sądu nie istnieje ścisły związek pomiędzy zaskarżonym zarządzeniem pokontrolnym a sprawą z wniosku R. G. o udzielenie zezwolenia na magazynowanie osadów ściekowych R 13. Stwierdzić bowiem należy, że w niniejszym postępowaniu Sąd ocenia legalność zarządzenia pokontrolnego na dzień jego wydania, tj. dzień [..]. Bada zatem, czy w tej dacie osoby, którym spółka "P." przekazywała osady ściekowe (w tym R. G.) posiadały wymagane zezwolenia. Bez znaczenia zatem dla niniejszej sprawy jest kwestia ewentualnego uzyskania tegoż zezwolenia przez R. G. po dacie wydania zaskarżonego aktu.

Dlatego Sąd, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 i art. 131 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

/-/ B KamieńskaPowered by SoftProdukt