drukuj    zapisz    Powrót do listy

6190 Służba Cywilna, pracownicy mianowani, nauczyciele, , Rada Gminy, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy PPSA, II SA/Go 154/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-06-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Go 154/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2006-06-05 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-03-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Grażyna Staniszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6190 Służba Cywilna, pracownicy mianowani, nauczyciele
Skarżony organ
Rada Gminy
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy PPSA
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Staniszewska po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2006r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Gminy z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 roku postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

Wojewoda wniósł skargę na uchwałę Rady Gminy z dnia [...] grudnia 2005r. Nr [...] w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 roku. Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności § 22 tejże uchwały, zarzucając iż treść tego przepisu narusza unormowania wynikające z art. 30 ust. 6 pkt 3 i art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DZ.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.).

W uzasadnieniu skargi Wojewoda wskazuje, że zgodnie z treścią § 22 ust. 1 i 2 uchwały zasady i i kryteria regulujące przyznawanie nagród, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 1 uchwały ustala dyrektor placówki w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi oraz, że zasady i kryteria regulujące przyznawania nagród, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 2 uchwały ustala Wójt Gminy.

Dalej skarżący przytacza treść art. 30 ust. 6 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela, w myśl którego organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu obowiązującego od 1 stycznia do 31 grudnia wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4 tego przepisu, o ile nie zostały one określone w ustawie lub odrębnych przepisach. Natomiast w myśl art. 49 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków, o których mowa w ust. 1 tego przepisu. Skarżący stwierdza, że stosownie do treści przytoczonych przepisów, właściwym do ustalenia zasad i kryteriów regulujących przyznawanie nagród jest rada gminy, jako organ prowadzący szkołę,

W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy stwierdził, że uchwałą Rady Gminy z dnia [...] marca 2006r. Nr [...] w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli, skarga Wojewody na uchwałę z dnia [...] grudnia 2005r. została w całości uwzględniona. Na mocy uchwały z dnia [...] marca 2006r. nr [...] zaskarżony przepis § 22 uchwały z dnia [...] grudnia 2005r. Nr [...] został uchylony.

Pismem dnia 23 marca 2006r. Wojewoda cofnął skargę.

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ.U. z 2002r. nr 153 poz. 1270 ze zm.)zwaną dalej p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Sąd zbadał czy cofnięcie skargi w niniejszej sprawie jest dopuszczalne.

Na mocy uchwały Rady Gminy z dnia [...] marca 2006r. nr [...], zaskarżony akt został wyeliminowany z obrotu prawnego, a zatem wycofanie skargi i w konsekwencji umorzenie postępowania sądowego nie spowoduje pozostawienie w obrocie prawnym aktu dotkniętego wadą nieważności. Cofnięcie skargi nie zmierza też do obejścia przepisów prawa.

Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Mając powyższe na uwadze, wobec skutecznego cofnięcia skargi przez Wojewodę, Sąd postanowił jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt