drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Prawo pomocy, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Ustanowiono adwokata
Oddalono wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, II SAB/Ke 9/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-06-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Ke 9/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-06-10  
Data wpływu
2008-02-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Małgorzata Długońska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Ustanowiono adwokata
Oddalono wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 258 § 2 pkt 7, art. 245 i art. 246 § 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach Dnia 10 czerwca 2008 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. P. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi Z. P. na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dotyczy decyzji [...]) postanawia: I. ustanowić dla Z. P. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka, II. oddalić wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

Z. P. złożył w dniu 10 marca 2008 r. formularz PPF, w którym wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jego skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Ze złożonego formularza wynika, że wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z żoną i dorosłą córką - studentką. Wszyscy troje mieszkają w mieszkaniu typu M-3 w K. i osiągają miesięczny dochód w wysokości [...] zł netto. Skarżący pobiera rentę w wysokości [...] zł miesięcznie, a ponadto zarabia jako dozorca [...] zł. Żona wnioskodawcy ma emeryturę w wysokości [...] zł. Córka poszukuje pracy. Skarżący jest właścicielem drewnianego domu w G., w którym mieszka jego syn z żoną i dwojgiem dzieci, zabudowań gospodarczych i działki rolnej o powierzchni 1,12 ha. Ponadto wnioskodawca jest właścicielem czternastoletniego samochodu marki Fiat 126 p i garażu. Skarżący spłaca w banku kredyt odnawialny w wysokości 2000 zł. Wnioskodawca choruje i wydaje na zakup lekarstw 200 zł miesięcznie. Skarżący podał, że koszty utrzymania wynoszą 1500 zł miesięcznie, a na życie pozostaje 300-400 zł dla trzech osób.

Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach umorzył postępowanie sądowe ze skargi Z. P. na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dotyczy decyzji).

Skarżący złożył w dniu 6 czerwca 2008 r. na formularzu urzędowym PPF wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w wyżej wymienionej sprawie, podając te same dane co poprzednio.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przysługuje osobie, która wykaże że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Udowodnienie okoliczności uzasadniających przyznanie prawa pomocy należy do wnioskodawcy.

W rozpatrywanej sprawie, biorąc pod uwagę trudną sytuację majątkową wnioskodawcy, przede wszystkim niski dochód na trzy dorosłe osoby, posiadanie jedynie majątku nieruchomego i starego samochodu o niewielkiej wartości, duże koszty utrzymania domu i wydatki na leczenie, a także okoliczność, że Z. P. wniósł jednocześnie trzy skargi do sądu administracyjnego uznano, że jego wniosek zasługuje na uwzględnienie w części dotyczącej ustanowienia adwokata z urzędu.

Natomiast wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych jest bezzasadny i podlega oddaleniu. Kwestia ta została już bowiem rozstrzygnięta prawomocnym postanowieniem Referendarza sądowego z dnia 26 marca 2008 r., którym zwolniono skarżącego od całości kosztów sądowych, w tym również od kosztów występujących na etapie postępowania międzyinstancyjnego i kasacyjnego (np. wpisu od skargi kasacyjnej czy wpisu od zażalenia ).

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt