drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, , Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono zażalenie, I SA/Gl 521/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gl 521/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2007-10-01  
Data wpływu
2007-06-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Przemysław Dumana /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Sygn. powiązane
II FZ 256/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-11
II FZ 127/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-07
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Przemysław Dumana (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 1 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "[...]" w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[...]", nr "[...]" w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - interpretacja p o s t a n a w i a odrzucić zażalenie. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Gliwicach odrzucił skargę "[...]" w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[...]", nr "[...]".

Od tego postanowienia w dniu "[...]" (data nadania) strona skarżąca wniosła skargę kasacyjną. Pod skargą kasacyjną podpisał się "[...]" B.H.-W.

Postanowieniem z dnia 10 września 2007 r. odrzucono skargę kasacyjną.

Odpis powyższego postanowienia doręczono stronie skarżącej w dniu

"[...]". Jednocześnie pouczono stronę, że na postanowienie przysługuje zażalenie, które powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego, zaś w sprawach obowiązków podatkowych także przez doradcę podatkowego.

Od powyższego postanowienia strona skarżąca wniosła pismo z dnia

"[...]" zatytułowane "skarga kasacyjna". Pismo to zostało potraktowane jako zażalenie. W jego treści skarżący podważył prawidłowość rozstrzygnięcia Sądu, zarzucając przy tym działanie sprzeczne z Konstytucją. Pod pismem podpisał się "[...]" B. H.-W.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 194 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwana dalej ppsa) zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej. Zażalenie takie – na ogólnych zasadach – wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia i powinno ono czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sadowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie (art. 194 § 2 i § 3 ppsa).

Ponadto należy mieć na uwadze, że zgodnie z dyspozycją art. 194 § 4 ppsa zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis art. 175 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio. W myśl więc tego przepis takie zażalenie powinno być sporządzone przez prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich lub w sprawach obowiązków podatkowych – doradcę podatkowego, a nadto przez będącego stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem – sędziego, prokuratora, notariusza, radcę Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesora lub doktora habilitowanego nauk prawnych.

Podkreślić również trzeba, że zgodnie z orzecznictwem niesporządzenie zażalenia na postanowienie odrzucające skargę kasacyjną przez jedną z wymienionych wyżej osób jest nieusuwalnym brakiem, powodującym odrzucenie zażalenia w oparciu o art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ppsa (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2004 r., sygn. akt OZ 474/04, niepubl.).

Odnosząc tę regulację prawną do rozpatrywanej sprawy, stwierdzić trzeba, że osoba podpisana pod zażaleniem nie należy do kręgu osób, które są uprawnione do sporządzenia zażalenia. Sporządzone zatem przez stronę skarżącą zażalenie należy uznać za niedopuszczalne.

Na marginesie, odnosząc się do twierdzeń strony zawartych w piśmie z dnia "[...]", należy zauważyć, że tryb i zasady wnoszenia skarg kasacyjnych i zażaleń określone są w ustawie i Sąd jest zobowiązany do przestrzegania tych przepisów zgodnie z art. 7 Konstytucji. W związku z tym nie można zgodzić się z zarzutem strony, że Sąd postępuje niezgodnie z Konstytucją.

W świetle powyższych uwag Sąd w oparciu o art. 178 ppsa w zw. z art. 197 § 2 ppsa oraz art. 194 § 4 ppsa orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt