drukuj    zapisz    Powrót do listy

6136 Ochrona przyrody, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, zwolniono od wpisu od skargi kasacyjnej, w pozostałym zakresie wniosek o zwolnienie od kosztów oddalono, ustanowiono radcę prawnego, II SA/Kr 1239/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 1239/05 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-01-30  
Data wpływu
2005-11-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Janusz Kasprzycki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6136 Ochrona przyrody
Sygn. powiązane
II OSK 768/08 - Wyrok NSA z 2009-05-13
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
zwolniono od wpisu od skargi kasacyjnej, w pozostałym zakresie wniosek o zwolnienie od kosztów oddalono, ustanowiono radcę prawnego
Sentencja

Kraków, dnia 30 stycznia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w następującym składzie: Przewodniczący: Asesor WSA Janusz Kasprzycki po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. K. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi J. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie przekazania podania zgodnie z właściwością postanawia I. zwolnić skarżącego J. K. od wpisu sądowego od skargi kasacyjnej, w pozostałym zakresie oddalić wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych; II. ustanowić dla skarżącego radcę prawnego, którego wyznaczy Okręgowa Izba Radców Prawnych w K.

Uzasadnienie

Skarżący J.K. pismem z ........ października 2007 r. wniósł o przyznanie mu prawa pomocy w sporządzeniu skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 19 czerwca 2007 r. Skarżący podał, że jest osobą samotną, otrzymuje miesięczne świadczenie emerytalne w wysokości 710,98 zł, posiada dom o powierzchni 91 m2 oraz nieruchomość rolną o powierzchni 0,99 ha z czego wydzierżawił 0,19 ha. Miesięcznie skarżący wydaje około 100 zł na opłaty związane z utrzymaniem domu, 124,89 zł na spłatę kredytu, około 140 zł na zakup lekarstw.

Postanowieniem z 23 listopada 2007 r. Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie zwolnił skarżącego od wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w pozostałym zakresie wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oddalając oraz ustanowił dla skarżącego radcę prawnego. Postanowienie zostało doręczone skarżącemu 10 grudnia 2007 r.

Sprzeciw od powyższego postanowienia ...... grudnia 2007 r. wniósł skarżący J.K. , który podał że jego sytuacja finansowa jest na tyle zła, że powinien zostać zwolniony od kosztów sądowych w całości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., w razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, postanowienie, przeciwko któremu został on wniesiony, traci moc, a sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez sąd na posiedzeniu niejawnym. Ponieważ sprzeciw został wniesiony z zachowaniem ustawowego terminu, wniosek skarżącego

o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym podlega ponownemu rozpatrzeniu.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 245 § 2 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym może nastąpić tylko wtedy, jeśli osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych w całości oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Podnieść należy, iż co do zasady strona jest zobowiązana do ponoszenia kosztów związanych z jej udziałem w sprawie. Zatem prawo pomocy jako instytucja

o charakterze wyjątkowym winno być stosowane jedynie w wypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, gdy wnioskodawcy nie posiadają żadnych lub wystarczających możliwości sfinansowania kosztów postępowania.

W niniejszej sprawie skarżący domaga się zwolnienia go od kosztów sądowych w związku z wnoszoną przez niego skargą kasacyjną. Zgodnie z art. 211 p.p.s.a.

i art. 212 p.p.s.a. przez koszty sądowe należy rozumieć opłaty sądowe (wpis i opłatę kancelaryjną) oraz zwrot wydatków. Wnosząc skargę kasacyjną skarżący będzie zobowiązany jedynie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, od którego został już zwolniony i opłacenia kosztów radcy prawnego, który został już dla niego ustanowiony z urzędu. W myśl bowiem art. 193 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny uzasadnia swoje wyroki z urzędu, tak więc skarżący nie będzie musiał uiścić opłaty kancelaryjnej za sporządzenie uzasadnienia wyroku. Podobnie jeśli chodzi o zwrot wydatków, trudno przypuszczać że w sprawie powoływany będzie np. tłumacz, gdyż strony posługują się językiem polskim.

Sąd mając zatem na uwadze trudną sytuację materialną skarżącego, którego możliwości finansowe rzeczywiście nie pozwalają mu na uiszczenie wpisu od skargi

i poniesienie kosztów ustanowienia zawodowego pełnomocnika procesowego postanowił przyznać mu prawo pomocy w zakresie częściowym, tj. zwalniając go od wpisu i ustanawiając radcę prawnego z urzędu. Dalej idące zwolnienie od kosztów sądowych byłoby nieuzasadnione, z uwagi na fakt, że skarżący nie będzie ponosił na etapie postępowania toczącego się ze skargi kasacyjnej innych wydatków.

Mając na uwadze powyższe orzeczono, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt