drukuj    zapisz    Powrót do listy

6049 Inne o symbolu podstawowym 604, Działalność gospodarcza, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono zażalenie, III SA/Gl 597/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gl 597/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-07-14  
Data wpływu
2005-04-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Krzysztof Targoński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
Hasła tematyczne
Działalność gospodarcza
Sygn. powiązane
II GZ 114/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-02
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178 w związku z art. 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 14 lipca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Asesor WSA Krzysztof Targoński ( spr. ) po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] roku, nr [...] w przedmiocie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej, wpisu dotyczącego działalności gospodarczej p o s t a n a w i a: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia [...] r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych zażalenia, wniesionego na postanowienie Sądu z dnia 19 lipca 2007 r., przez nadesłanie odpisu zażalenia. Do dokonania tej czynności zakreślony został 7 dniowy termin, liczony od doręczenia wezwania. Skarżący został także pouczony o skutkach niewykonania wezwania.

Wezwanie zostało doręczone w dniu [...] r., a zatem zakreślony termin upłynął z dniem [...] roku. Skarżący nie nadesłał jednak żądanego odpisu zażalenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) "zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym do pism w postępowaniu sądowym ...". Przepisy Rozdziału 1 - Pisma w postępowaniu sądowym - Działu III – cyt. ustawy w sposób szczegółowy regulują kwestie związane z wymogami jakim powinno odpowiadać pismo w postępowaniu sądowym. W myśl art. 47 § 1 cyt. ustawy do pisma strony należy dołączyć m.in. jego odpisy i odpisy jego załączników dla doręczenia ich stronom.

Skarżący wnosząc zażalenie złożył go w jednym egzemplarzu, a zatem na podstawie art. 49 § 1 cyt. ustawy został on wezwany do usunięcia braków formalnych poprzez nadesłanie odpisu zażalenia i pouczony o skutkach niewykonania wezwania.

W wyznaczonym terminie nie został nadesłany odpis zażalenia, a zatem wniesionemu środkowi zaskarżenia nie mógł być nadany dalszy bieg.

W tych okolicznościach Sąd, działając na podstawie art.178 w związku z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt