drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Prawo pomocy, Rada Miasta,  , IV SA/Wa 1060/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 1060/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-20  
Data wpływu
2008-06-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Monika Stępkowska-Bigiej /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OSK 1691/09 - Wyrok NSA z 2009-12-30
Skarżony organ
Rada Miasta
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 § 1pkt 1, 254 § 1, 258 § 1 i § 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Monika Stępkowska -Bigiej po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2008 r. sprawy ze skargi M. M. na uchwałę Rady Miasta Z. z dnia [...] lutego 2008 r., nr [...] w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego postanawia: 1) przyznać skarżącemu M. M. prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, 2) przyznać skarżącemu M. M. prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata.

Uzasadnienie

M. M. wniósł skargę na uchwałę Rady Miasta Z. z dnia [...] lutego 2008 r., nr [...] w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Z.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 300 zł M. M. wystąpił z wnioskiem z dnia 1 sierpnia 2008r. sporządzonym na urzędowym formularzu PPF o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, tj. zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata. Wnioskodawca podał, iż nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku dla siebie i rodziny. Ponadto podniósł, że jego sytuacja finansowa jest znana Sądowi z urzędu, prawo pomocy zostało mu przyznane w zakresie całkowitym m. in. w sprawie II SA/Wa 891/08. Ze względu na rozdzielenie jego skargi na siedem skarg pełne uzasadnienie wniosku o przyznanie prawa pomocy zostało złożone do sprawy I SA/Wa 934/08. W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wskazał, iż gospodarstwo domowe prowadzi wraz z żoną i małoletnią niepełnosprawną córką. Łączny dochód brutto w gospodarstwie domowym, na który składa się emerytura żony i świadczenie rodzinne, wynosi 1.061 zł netto. Oświadczył, że posiada udział wynoszący 1/3 w nieruchomości zabudowanej, mieszkanie o powierzchni 50,78 m2, udział wynoszący 1/2 w garażu o powierzchni 30 m2, samochód osobowy marki Fiat o wartości 6000 zł oraz oszczędności w wysokości 11.400 zł.

Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje:

Zgodnie z art. 245 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej: p.p.s.a., prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika podatkowego. Stosownie natomiast do art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Na podstawie informacji przedstawionych w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy stwierdzić należy, że skarżący wykazał, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Dochód w wysokości 353 zł miesięcznie na jedną osobę w rodzinie, przy uwzględnieniu kosztów codziennego utrzymania, kosztów opłat mieszkaniowych, opłat związanych z utrzymaniem niepełnosprawnej córki nie pozwala na poniesienie kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika z wyboru. Sądowi z urzędu znana jest okoliczność, że wykazane oszczędności (11. 400 zł) nie mogą zaś zostać przeznaczone na bieżące wydatki, gdyż w każdej chwili może zaistnieć konieczność zakupu lub wymiany aparatu słuchowego dla niepełnosprawnej córki (vide: postanowienie NSA z dnia 26 kwietnia 2007 r., sygn. akt I OZ 295/07 odnoszące się do sytuacji majątkowej skarżącego).

Z tego względu, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 254 § 1 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt