drukuj    zapisz    Powrót do listy

6060 Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin, Prawo pomocy, Minister Środowiska,  , VI SA/Wa 2021/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 2021/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-02-27 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2007-11-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Joanna Kruszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6060 Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II GZ 75/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-27
II GZ 355/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-26
Skarżony organ
Minister Środowiska
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 1 w zw. z art. 258 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: Joanna Kruszewska po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi A. W. na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej granice obszaru górniczego p o s t a n a w i a: 1. zwolnić skarżącego A. W. od kosztów sądowych, 2. ustanowić dla skarżącego A. W. adwokata.

Uzasadnienie

W dniu [...] października 2007 r. (data stempla pocztowego) skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej granice obszaru górniczego. Natomiast w dniu [...] grudnia 2007 r. skarżącemu doręczono odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia [...] listopada 2007 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł – w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. W terminie otwartym do opłacenia skargi skarżący nadesłał – przy piśmie z dnia [...] grudnia 2007 r. – urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy (PPF), w którym wnosił o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Z informacji podanych we wniosku oraz nadesłanych do akt sprawy dokumentów wynika, iż skarżący prowadzi gospodarstwo domowe wraz z żoną. Oboje pobierają świadczenia z ZUS – skarżący w wysokości 1.193,08 zł brutto /1.000,71 zł netto/, a jego małżonka w kwocie 1.002,56 zł brutto /848,33 zł netto/ [...]. Skarżący i jego żona są właścicielami domu o powierzchni 64 m kw., nieruchomości rolnej o powierzchni 1,34 ha, zabudowań gospodarczych oraz działki siedliskowej o powierzchni 0,21 ha. Skarżący oświadczył, że on i żona nie posiadają majątku, którego spieniężenie pozwoliłoby na uiszczenie kosztów sądowych i wynajęcie adwokata, a skumulowany wysiłek wiążący się z poniesieniem w/w kosztów doprowadziłby do znacznego pogorszenia i tak już ciężkiej ich sytuacji materialnej. Skarżący dodał też, że oboje nie prowadzą gospodarstwa rolnego, ponieważ wszystkie środki finansowe, jakie w roku 2004 i 2006 zainwestowali w uprawę zostały stracone w wyniku powodzi, a obecnie prowadzenie gospodarstwa wymaga nakładów przekraczających ich możliwości finansowe [...].

Zarówno skarżący, jak i jego żona są osobami bardzo schorowanymi, wymagającymi stałego i kosztowego leczenia oraz rehabilitacji [...] .

Do miesięcznych wydatków skarżącego i jego żony należą opłaty za: gaz – ok. 75 zł [...], energię elektryczną – ok. 52 zł [...], telefon – ok. 123 zł [...], wodę – ok. 8 zł [...], węgiel – ok. 300 zł [...]. Nadto, jak już wyżej wskazano, skarżący co miesiąc ponoszą koszty zakupu leków, które to koszty w miesiącu styczniu 2008 r. zamknęły się w kwocie 351,87 [...]. Suma w/w wydatków miesięcznych wynosi 909,87 zł.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

W świetle przedstawionych wyżej okoliczności, wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, w pełni zasługuje na uwzględnienie. Biorąc bowiem pod uwagę z jednej strony łączne dochody skarżącego i jego małżonki (1.849,04 zł netto), a z drugiej strony sumę ich miesięcznych wydatków koniecznych do utrzymania (ok. 910 zł, nie licząc kosztów rehabilitacji oraz kosztów leczenia innych niż zakup leków), nie jest możliwe poczynienie przez skarżącego oszczędności w bieżących wydatkach celem pokrycia kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 wyżej cytowanej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt