drukuj    zapisz    Powrót do listy

6305 Zwrot należności celnych, , Dyrektor Izby Celnej, Oddalono skargę, III SA/Po 762/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-07-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Po 762/05 - Wyrok WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2007-07-19 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-12-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Barbara Koś /przewodniczący/
Beata Sokołowska
Marzenna Kosewska /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6305 Zwrot należności celnych
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Koś Sędziowie WSA Marzenna Kosewska (spr.) WSA Beata Sokołowska Protokolant st. sekr. sąd. Ewa Wąsik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lipca 2007 r. przy udziale sprawy ze skargi I.H. - Przedsiębiorstwo "A" na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie określenia kwoty długu celnego o d d a l a s k a r g ę /-/M. Kosewska /-/B. Koś /-/B. Sokołowska

Uzasadnienie

Syng. akt III SA/Po 762/05

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] roku Nr [...] Dyrektor Izby Celnej na podstawie art. 228 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 137 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1947 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.), art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86 poz. 960 ze zm.), ar stwierdził niedopuszczalność odwołania z dnia [...] na decyzję Naczelnika Urzędu Celnego nr [...] z dnia [...]

Organ odwoławczy wyjaśnił, że decyzją z dnia [...] organ I instancji określił ponownie wobec strony I.H. wysokości podatku od towarów i usług od importowanych towarów objętych zgłoszeniem celnym SAD OBR nr. [...] z dnia [...] roku. Na powyższą decyzję wniósł odwołanie radca prawny B.F.. Z uwagi na treść przepisu art.137 § 3 ordynacji podatkowej, nakładający na pełnomocnika strony obowiązek dołączenia do akt oryginału lub urzędowo potwierdzonego odpisu pełnomocnictwa oraz obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej wezwano radcę prawnego B.F. nadesłania w terminie 7 dni wymaganego upoważnienia oraz o opłatę skarbową pod rygorem stwierdzenia niedopuszczalności odwołania. Ponieważ wezwanie pozostało bez odpowiedzi dało to podstawę do stwierdzenia niedopuszczalności odwołania.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego strona wniosła o uchylenie postanowienia Dyrektora Izby Celnej. Wyjaśniła, że pismem z dnia 21 kwietnia 2004 r. przedłożone zostało pełnomocnictwo ogólne do reprezentowania strony przed Naczelnikiem Urzędu Celnego . Zdaniem strony skarżącej organ odwoławczy w momencie stwierdzenia, że przed organem drugiej instancji nie występuje pełnomocnik strony, powinien wszelkie pisma kierować bezpośrednio na adres strony, a w momencie stwierdzenia, że odwołanie wniosła osoba nie posiadająca legitymacji czynnej do dokonania czynności wezwać skarżącego do podpisania zażalenia.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Celnej wniósł o jej oddalenie i podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga nie jest zasadna.

Odwołanie z dnia 12 kwietnia 2005 r. na decyzję Naczelnika Urzędu Celnego , którą to decyzją zastała określona wysokości podatku od towarów i usług od towarów importowanych wniósł radca prawny B.F., w którym to odwołaniu, podpisując je, oświadczył, iż działa w imieniu i na rzecz strony - I.H. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Wraz z odwołaniem nie został przedłożony do akt przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis upoważnienia, a w sytuacji gdy upoważnienie zostało udzielone radcy prawnemu odpis upoważnienia uwierzytelniony przez samego radcę prawnego.

Zasadnie zatem organ odwoławczy, aby stwierdzić, czy w niniejszej sprawie odwołanie zostało wniesione przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika, zwrócił się do radcy prawnego B.F. o uzupełnienie braku formalnego odwołania poprzez przedłożenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma pełnomocnictwa udzielonego przez I.H. do reprezentowania go przed Dyrektorem Izby Celnej, w którym to pełnomocnictwie należało określić rodzaj udzielonego przedstawicielstwa oraz zakres czynności i uiszczenie opłaty skarbowej w kwocie 15 zł..

Zgodnie bowiem z art. 137 § 3 Ordynacji podatkowej obowiązkiem pełnomocnika jest dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa Adwokat , radca prawny lud doradca podatkowy może sam poświadczyć odpis udzielonego mu pełnomocnictwa W aktach każ dej sprawy musi być dokument , z którego wynika umocowanie do działania w imieniu strony . Prawidłowo organ celny przyjął, iż pismo strony z dnia 21 kwietnia 2004 r. skierowane do Naczelnika Urzędu Celnego informujące organ pierwszej instancji, iż ustanowiła pełnomocnika w osobie radcy prawnego B.F. nie jest spełnieniem wymogu określonego w art. 137 § 3 Ordynacji podatkowej i nie mogło stanowić wystarczającej podstawy do przyjęcia , że radca prawny B.F. jest pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed organem celnym II instancji - Obowiązek przedłożenia stosownego pełnomocnictwa, z którego będzie wynikał jego zakres podmiotowy i przedmiotowy ciąży na pełnomocniku strony. Nieuzupełnienie braku formalnego odwołania w sposób wskazany w piśmie z dnia 27 czerwca 2005 r., doręczonym w dniu 1 lipca 2005 r. zdaniem Sądu dawało organowi odwoławczemu podstawy do stwierdzenia niedopuszczalności odwołania - zgodnie z dyspozycją art. 228 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Bezpodstawnym jest zarzut skargi, iż organ celny w zaistniałej sytuacji winien wezwać samą stronę do podpisania odwołania. Obowiązek taki ciążyłby na organie celnym w przypadku stwierdzenia wniesienia odwołania przez osobę nieuprawnioną do pełnienia czynności pełnomocnika, tj. osobę inną niż wskazana w art. 137 § 1 Ordynacji podatkowej.

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) o oddaleniu skargi.

/-/ M. Kosewska /-/ B. Koś /-/ B. Sokołowska

za nieobecnego sędziego

/-/ B. Koś

KS dPowered by SoftProdukt