drukuj    zapisz    Powrót do listy

6550, Odrzucenie skargi, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Odrzucono skargę, II SA/Ke 305/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-06-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 305/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-06-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Dorota Chobian /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6550
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3, art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Chobian po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. C. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie płatności obszarowych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Zarządzeniami z dnia 28 kwietnia 2008r. r., doręczonymi w dniu 2 maja 2008r. G. C. został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 200 zł, do wskazania numeru i daty zaskarżonego aktu oraz do określenia naruszenia prawa bądź interesu prawnego w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm./ zwanej dalej uppsa skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Z kolei w myśl art. 58 §1 pkt 3 uppsa sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

W zakreślonym terminie skarżący wpisu nie uiścił i nie uzupełnił braków formalnych skargi, dlatego też na podstawie art. 220 § 3 uppsa oraz art. 58 §1 pkt 3 uppsa należało postanowić jak w sentencji.Powered by SoftProdukt