drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, , Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, II SA/Po 125/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 125/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-04-03  
Data wpływu
2007-03-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Aleksandra Łaskarzewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Sygn. powiązane
II OSK 1578/08 - Wyrok NSA z 2009-10-09
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aleksandra Łaskarzewska po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w przedmiocie cofnięcia zażalenia z dnia [...]r. na postanowienie z dnia [...]r. w sprawie ze skargi U. i P. K. na decyzję W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: umorzyć postępowanie zażaleniowe /-/ Aleksandra Łaskarzewska

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] r. U. i P. K. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. W skardze zawarty został wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi.

Postanowieniem z dnia [...] r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi.

Pismem z dnia [...] r. skarżący złożyli wniosek o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Pismem z tego samego dnia skarżący złożyli zażalenie na postanowienie z dnia [...] r. o przywrócenie terminu do złożenia skargi.

Postanowieniem z dnia [...] r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przywrócił skarżącym termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Postanowieniem z dnia [...] r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przywrócił skarżącym termin do wniesienia skargi.

Pismem z dnia nadanym w Urzędzie pocztowym R. dnia [...] r. skarżący oświadczyli, że nie podtrzymują zażalenia w sprawie ze skargi z dnia [...] r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie zażaleniowe podlega umorzeniu.

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę, a na mocy art. 197 § 2 p.p.s.a. w związku z art. 193 tej ustawy również zażalenie, co wiąże sąd, chyba że jest niedopuszczlane, gdyż zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Zgodnie zaś z art. 161 § 1 pkt 1 powołanej ustawy, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

W niniejszej sprawie skarżący oświadczyli, iż nie podtrzymują zażalenia w sprawie postanowienia z dnia [...] r.

Stąd, uznając cofnięcie zażalenia za dopuszczalne, należało orzec o umorzeniu postępowania wywołanego właśnie tym zażaleniem.

/-/ A. ŁaskarzewskaPowered by SoftProdukt