drukuj    zapisz    Powrót do listy

6341 Pozbawienie uprawnień kombatanckich oraz pozbawienie uprawnień dla wdów /wdowców/ po kombatantach, Odrzucenie skargi, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Odrzucono skargę, V SA/Wa 2792/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 2792/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-11-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Barbara Mleczko-Jabłońska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6341 Pozbawienie uprawnień kombatanckich oraz pozbawienie uprawnień dla wdów /wdowców/ po kombatantach
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący sędzia WSA Barbara Mleczko- Jabłońska po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. K. na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej z dnia [...] września 2007 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją o odmowie potwierdzenia represji postanawia: odrzucić skargę;

Uzasadnienie

W dniu 17 października 2007 r. (data nadania pocztowego) R.K. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej z dnia [...] września 2007 r. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją o odmowie potwierdzenia represji.

Zgodnie z zarządzeniem z dnia 20 marca 2008 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania. W zarządzeniu zamieszczono pouczenie, iż nieuiszczenie w terminie wpisu od skargi spowoduje jej odrzucenie. Wezwanie Sądu zostało doręczone skarżącemu w dniu 27 marca 2008 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru - karta 87 akt sądowych). W zakreślonym terminie nie uiszczono żądanego wpisu.

W tej sytuacji na podstawie art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późniejszymi zmianami), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt