drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, , Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu, II SA/Łd 609/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-11-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 609/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2007-11-16  
Data wpływu
2007-06-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Joanna Sekunda-Lenczewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Sygn. powiązane
II OSK 1399/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-17
II OZ 177/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-04
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu
Sentencja

Dnia 16 listopada 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w osobie: Sędziego WSA Joanny Sekundy - Lenczewskiej po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2007 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi Z. L. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie samowolnie wykonanych robót budowlanych p o s t a n a w i a: odrzucić wniosek Z. L. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od złożonej skargi. AG

Uzasadnienie

II SA/Łd 609/07

U Z A S A D N I E N I E

Z. L. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] w przedmiocie samowolnie wykonanych robót budowlanych.

Zarządzeniem z dnia 26 czerwca 2007 roku Przewodniczący Wydziału II wezwał stronę skarżącą do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego od złożonej skargi, pod rygorem odrzucenia skargi. Pismo sądowe wysłane do skarżącego w wykonaniu powyższego zarządzenia zostało doręczone stronie w dniu 29 czerwca 2007 roku. Wyznaczony do uzupełnienia braku fiskalnego skargi termin upłynął bezskutecznie w dniu 6 lipca 2007 roku, gdyż strona nie uiściła wymaganego wpisu sądowego.

Wobec powyższego, postanowieniem z dnia 20 lipca 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, działając na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi odrzucił skargę Z. L. z uwagi na nieuiszczenie wpisu sądowego.

W dniu 25 lipca 2007 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynął wniosek Z. L. (data stempla pocztowego – 19 lipca 2007 roku) o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał skarżącej prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

W dniu 3 września 2007 roku Okręgowa Rada Adwokacka w Ł. wyznaczyła do prowadzenia sprawy adwokat K. K., której pełnomocnictwo został udzielone przez skarżącą w dniu 17 września 2007 roku.

W dniu 23 października 2007 roku do tut. Sądu wpłynął wniosek pełnomocnika Z. L. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż skarżąca nie uiściła w zakreślonym terminie wpisu sądowego ani nie złożyła wniosku o przyznanie prawa pomocy. Powodem nieuiszczenia wpisu sądowego był brak środków finansowych, zaś wniosku o prawo pomocy – niezrozumienie pouczenia sądowego. Skarżąca jest osobą mieszkającą samotnie, żyjącą w poczuciu krzywdy i zagrożenia i z przyczyn, które można uznać za niezawinione nie dokonała czynności w terminie. Ponadto w uzasadnieniu wniosku podniesiono, iż skarżąca nie poinformowała pełnomocnika o fakcie odrzucenia skargi, zapewniając, że skarga została przyjęta. Z. L. zobowiązała się również dostarczyć pełnomocnikowi odpis skargi i odpowiedzi na skargę. W konkluzji wniosku pełnomocnik wskazał, iż nie został poinformowany ani przez Okręgową Radę Adwokacką, ani przez sąd o konieczności sporządzenia skargi kasacyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu uprawdopodabniając jednocześnie okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 1 i 2 p.p.s.a.).

W stanie faktycznym sprawy nie ulega wątpliwości, iż skarżąca w dniu 19 lipca 2007 roku (data nadania przesyłki pocztowej w polskiej placówce pocztowej) wniosła o przyznanie prawa pomocy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2007 roku przyznał skarżącej prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Jak wskazał pełnomocnik w treści wniosku o przywrócenie terminu, skarżąca w dniu 17 września 2007 roku zgłosiła się do kancelarii celem podpisania pełnomocnictwa. Wniosek o przywrócenie terminu m. in. do uiszczenia wpisu od skargi pełnomocnik złożył osobiście w Biurze Podawczym WSA w Łodzi w dniu 23 października 2007 roku.

Zdaniem Sądu, z dniem 17 września 2007 roku ustąpiła przeszkoda dla pełnomocnika do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi, gdyż od tego dnia miał on rzeczywistą możliwość podjęcia działań w imieniu skarżącej (por. postanowienie SN z dnia 27 czerwca 2000 roku, I CZ 62/00, OSNC 2001/1/7). W tym bowiem dniu Z. L. podpisała pełnomocnictwo uprawniające adwokata delegowanego przez Okręgową Radę Adwokacką do pełnienia funkcji pełnomocnika z urzędu do działania w jej imieniu w postępowaniu. Od dnia podpisania pełnomocnictwa wyznaczony adwokat mógł podejmować działania w imieniu skarżącej, w tym uzyskać informację w Wydziale Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o stanie sprawy. Fakt błędnego poinformowania pełnomocnika o stanie sprawy bądź brak kontaktu pełnomocnika z mocodawcą, nie stanowi usprawiedliwienia przyczyny uchybienia terminu (por. np. postanowienie NSA z dnia 8 marca 2004 roku, III SA 3211/03, nie publ.). Argument taki nie wpływa także w żaden sposób na bieg siedmiodniowego terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu.

W konkluzji wniosku pełnomocnik zawarł informację, iż nie został poinformowany o celu jego ustanowienia w sprawie, zarówno przez Okręgową Radę Adwokacką, jak i przez Sąd. Ustosunkowując się do tego zarzutu wskazać należy, iż sąd nie jest zobowiązany do informowania pełnomocnika ustanowionego z urzędu (ani Okręgowej Rady Adwokackiej) o konieczności złożenia środka zaskarżenia bądź dacie upływu terminu do jego wniesienia. Tym samym brak takiej informacji ze strony sądu nie może stanowić przyczyny przywrócenia uchybionego terminu (por. np. postanowienie SN z dnia 26 września 2005 roku, II UZ 53/05, OSNP 2006/15-16/255).

Reasumując, w stanie faktycznym sprawy, przyczyna uchybienia terminu ustała w dniu 17 września 2007 roku, czyli z momentem podpisania pełnomocnictwa przez skarżącą dla adwokata delegowanego przez Okręgową Radę Adwokacką. Od tego dnia powinien być zatem liczony siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu, który ekspirował z dniem 24 września 2007 roku. Tymczasem wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi został złożony w dniu 23 października 2007 roku. W tej sytuacji wniosek o przywrócenie terminu podlega odrzuceniu jako złożony z uchybieniem siedmiodniowego, o którym stanowi art. 88 p.p.s.a.

W tej sytuacji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na podstawie art. 88 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

A.G.Powered by SoftProdukt