drukuj    zapisz    Powrót do listy

6199 Inne o symbolu podstawowym 619, Właściwość sądu, Prokurator, *Przekazano według właściwości do innego sądu administracyjnego, IV SA/Wr 63/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-02-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wr 63/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2005-02-10 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2005-01-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Andrzej Wawrzyniak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6199 Inne o symbolu podstawowym 619
Hasła tematyczne
Właściwość sądu
Skarżony organ
Prokurator
Treść wyniku
*Przekazano według właściwości do innego sądu administracyjnego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 59 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. D. na decyzję Wojskowego Prokuratora Okręgowego w P. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie dodatku wyrównawczego dla prokuratorów p o s t a n a w i a stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu jako właściwemu do jej rozpoznania.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

W niniejszej sprawie przedmiotem skargi jest decyzja Wojskowego Prokuratora Okręgowego w P., a zatem - stosownie do § 1 pkt 10 rozporządzenia Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr 72, poz. 652 z późn. zm.) - właściwy do rozpoznania tej sprawy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Podkreślić w tym miejscu należy, iż o właściwości miejscowej wojewódzkiego sądu administracyjnego decyduje siedziba organu administracji publicznej II instancji, nie zaś siedziba organu I instancji, bowiem przedmiotem skargi jest decyzja organu odwoławczego.

W myśl art. 59 § 1 cytowanej wyżej ustawy, jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

W tym stanie rzeczy - zgodnie z powołanymi wyżej przepisami - orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt