drukuj    zapisz    Powrót do listy

6550, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Zawieszono postępowanie sądowe, I SA/Sz 125/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-06-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Sz 125/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-06-25  
Data wpływu
2008-03-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Krystyna Zaremba /przewodniczący/
Alicja Polańska /sprawozdawca/
Joanna Wojciechowska
Symbol z opisem
6550
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie sądowe
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 125 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Zaremba, Sędziowie Sędzia WSA Alicja Polańska (spr.), Asesor WSA Joanna Wojciechowska, Protokolant Edyta Wójtowicz, po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2008 r. sprawy ze skargi W. N. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej. p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie

W dniu 4 stycznia 2008 r. A.B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] Nr [...]

w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na 2004 r.

W dniu natomiast 23 czerwca 2008 r. skarżący przekazał Sądowi pismo z dnia 20 czerwca 2008 r. oraz załączony do niego odpis wyroku wraz z uzasadnieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2008 r. o sygn. akt II GSK 349/07 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej skarżącemu płatności bezpośrednie do gruntów rolnych na 2004 r. Z uzasadnienia tego wyroku wynika, że Naczelny Sąd Administracyjny wyeliminował z obrotu prawnego zarówno wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jak i ostateczną decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej skarżącemu płatności bezpośrednie do gruntów rolnych na 2004 r., jednak – nie mając kompetencji

do stosowania w postępowaniu kasacyjnym przepisu art. 135 ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – Sąd ten nie mógł usunąć stwierdzonych naruszeń prawa w stosunku do decyzji Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stwierdzającej nieważność decyzji przyznającej skarżącemu płatności bezpośrednie do gruntów rolnych na 2004 r.

Pełnomocnik organu na rozprawie w dniu 25 czerwca 2008 r. oświadczył, że nie jest mu wiadome, na jakim etapie znajduje się obecnie postępowanie w ww. sprawie dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej skarżącemu płatności bezpośrednie do gruntów rolnych na 2004 r. oraz, czy w sprawie przyznania skarżącemu płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na 2004 r. postępowanie prowadzone w trybie nadzwyczajnym dobiegło końca.

W tej sytuacji, Sąd mając na uwadze, że obecnie w obrocie prawnym może znajdować się także decyzja, którą uchylono decyzję stwierdzającą nieważność decyzji przyznającej skarżącemu płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na 2004 r., co rodziłoby taki skutek, że o uprawnieniu skarżącego do otrzymania tych

płatności rozstrzygałyby dwie decyzje wydane w I instancji w tej samej sprawie, a taka sytuacja rodziłaby konieczność zastosowania przez Sąd w sprawie przepisu art. 156 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do zaskarżonej skargą decyzji i poprzedzającej ją decyzji organu I instancji, jako dotyczących sprawy już uprzednio rozstrzygniętej inną ostateczną decyzją administracyjną, i stwierdzenie ich nieważności, to okoliczność ta daje podstawę do zawieszenia postępowania sądowego do czasu prawomocnego zakończenia administracyjnego postępowania nadzwyczajnego toczącego się w przedmiocie przyznania skarżącemu płatności na rok 2004 – na podstawie przepisu art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – gdyż rozstrzygnięcie sprawy sądowej zależy od wyniku tego toczącego się postępowania administracyjnego.Powered by SoftProdukt