drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Koszty sądowe, Wojewoda, Zwrócono wpis, VII SA/Wa 847/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 847/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-21  
Data wpływu
2007-05-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Zwrócono wpis
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 232 par. 1 pkt 1 a
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA – Jolanta Augustyniak – Pęczkowska po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W., A. W., A. i S. R., K. i G. K. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie : zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia : zwrócić z Kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie J. W. kwotę 500,00 złotych tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 11 czerwca 2008r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną J. W., A. W., A. i S. R., K. i G. K., ze względu na wniesienie jej z uchybieniem ustawowego terminu.

Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu skargi – organowi, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, a także odpisu środka odwoławczego albo skargi o wznowienie postępowania innym stronom. Stosownie zaś do treści art. 232 § 2 ww. ustawy postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Z powyższych względów, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 a) w związku z art. 232 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt