drukuj    zapisz    Powrót do listy

601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa, Nadzór budowlany, Inspektor Nadzoru Budowlanego,  , SAB/Sz 304/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SAB/Sz 304/03 - Wyrok WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2004-05-05 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-12-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Henryk Dolecki /przewodniczący/
Katarzyna Grzegorczyk-Meder /sprawozdawca/
Marzena Kowalewska
Symbol z opisem
601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa
Hasła tematyczne
Nadzór budowlany
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151 ustawy z 30 sierpnia 2002r. - P.p.s.a.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Henryk Dolecki Sędziowie: Sędzia WSA Marzena Kowalewska Asesor WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder /spr./ Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Wójtowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 maja 2004r. sprawy ze skargi W. K. na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego. w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wstrzymania robót budowlanych oddala skargę

Uzasadnienie

W dniu [...] r. W. K. złożyła w Starostwie Powiatowym w [...] wniosek skierowany do Inspektora Nadzoru Budowlanego o natychmiastowe wstrzymanie budowy budynku mieszkalno-usługowego przy ul. [...] w [...] prowadzonej przez I. Ł.

W uzasadnieniu wniosku W. K. podaje, że I. Ł. nie uzyskała zgody na postawienie ściany szczytowej wraz z kominem, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej na ławie i fundamentach budynku będących jej własnością. Do wniosku W. K. załączyła kserokopię decyzji z dnia [...] r. Nr [...] Starosty w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalno-usługowego w zabudowie szeregowej i przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej w [...] dla I. Ł.

Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu [...] r. ( pismo Nr [...]) poinformował W. K., że nie zachodzi żadna z przyczyn wymienionych w art. 48, 49 i 50 Prawa budowlanego pozwalających na wydanie postanowienia o wstrzymaniu budowy. Poinformował również o trybie rozpatrywania spraw dotyczących wykorzystania przez I. Ł. ścian i fundamentów budynku wnioskodawczyni na drodze postępowania cywilnego przed sądem.

W dniu [...] r. do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wpłynęło za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pismo W. K. w którym wnosi ona o zbadanie zasadności postępowania Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Pismo W. K. skierowane do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zostało w dniu [...] r. przekazane do rozpatrzenia przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Organ ten udzielił W. K. odpowiedzi w dniu [...] r. w której podtrzymał stanowisko wyrażone przez Inspektora Nadzoru Budowlanego w piśmie z dnia [...] r. i nie dopatrzył się bezczynności w postępowaniu tego organu w przedmiocie wstrzymania budowy. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził nadto, że W. K. miała prawo wniesienia odwołania od decyzji w sprawie pozwolenia na budowę udzielonego I. Ł., albowiem decyzja ta została jej doręczona.

W dniu [...] r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga W. K.

W. K. wezwana przez Sąd do sprecyzowania treści skargi, w piśmie z dnia [...] r. podniosła, że wniesiona przez nią skarga dotyczy bezczynności Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie załatwienia jej wniosku w formie decyzji lub postanowienia w sprawie wstrzymania budowy budynku mieszkalno- usługowego przy ul. [...] w [...].

Inspektor Nadzoru Budowlanego w odpowiedzi na skargę stwierdził, że jest ona nieuzasadniona, albowiem nie wystąpiły żadne przesłanki uzasadniające wstrzymanie budowy prowadzonej przez I. Ł.

O stanowisku Inspektora Nadzoru Budowlanego skarżąca została poinformowana pismem z dnia [...] r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem ( jeżeli ustawy nie stanowią inaczej).

Z mocy art. 85 i art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271) w miejsce Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie- Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie utworzony został z dniem 1 stycznia 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, który właściwy jest do rozpoznawania skarg wniesionych przed tą datą do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie w sprawach, w których postępowanie nie zostało zakończone.

Przedmiotem skargi W. K. jest bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wstrzymania budowy budynku mieszkalno-usługowego przy ul. [...] w [...], prowadzonej przez I. Ł.

Przez bezczynność organów administracji publicznej, której dotyczy skarga, należy rozumieć brak działania ze strony tych organów jak i odmowę podjęcia czynności, w tym wydania określonego aktu w prawnie ustalonym terminie.

W sprawie rozpatrywanej przez Sąd, organ ten prowadził postępowanie, lecz nie zakończył go wydaniem wnioskowanego przez stronę rozstrzygnięcia. Pismem z dnia [...] r. poinformował skarżącą o braku przyczyn do wstrzymania robót budowlanych.

Z akt administracyjnych sprawy wynika, bezspornie, że skarżąca wyczerpała środki zaskarżenia, o których mowa w art. 52 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ).

Skoro przedmiotem skargi jest bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego postrzegana przez skarżącą jako zaniechanie załatwienia jej wniosku o wstrzymanie robót budowlanych w drodze wydania konkretnego aktu administracyjnego, tj. decyzji lub postanowienia, zadaniem Sądu było rozstrzygnąć czy zarzuty w tym zakresie są uzasadnione.

Skarżąca domagała się wstrzymania robót budowlanych prowadzonych przez I. Ł. na podstawie decyzji z dnia [...] r. Nr [...] Starosty.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zmianami), w przypadkach innych niż określone w art. 48 ( nakazanie rozbiórki), właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych:

1/ bez wymaganego pozwolenia albo zgłoszenia lub

2/ w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź

zagrożenie środowiska lub

3/ w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu

lub w przepisach.

Inspektor Nadzoru Budowlanego w oparciu o dokonane ustalenia stwierdził, że nie zachodzą okoliczności prawne uzasadniające wstrzymanie robót budowlanych, tj. nie stwierdził braku pozwolenia na budowę ( bezsporne), stanu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia, bądź zagrożenia środowiska jak również odstępstw od warunków udzielonego pozwolenia na budowę, o czym poinformował skarżącą w formie przewidzianej prawem, tj. pismem z dnia [...] r.

Obowiązujące przepisy Prawa budowlanego nie przewidują możliwości wydania postanowienia o odmowie wstrzymania robót budowlanych. ( por. wyrok NSA z 28 lutego 2002 r. II SA/Lu 1385/00).

W tej sytuacji Sąd nie podzielił zarzutów skargi i nie stwierdził, by Inspektor Nadzoru Budowlanego, do którego zwróciła się skarżąca pozostał bezczynny wobec jej wniosku o podjęcie ww.

W związku z tym, Sąd na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) skargę oddalił,Powered by SoftProdukt