drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), , Prezydent Miasta, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, II SA/Gd 679/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-12-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 679/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2005-12-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-08-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Jolanta Górska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Skarżony organ
Prezydent Miasta
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Górska po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2005r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. F. na uchwałę Rady Miasta z dnia 25 maja 2005r., nr [...] w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie

A. F. wniosła skargę na uchwałę Rady Miasta z dnia 25 maja 2005r., nr [...] w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W piśmie z dnia 5 grudnia 2005r. skarżąca cofnęła skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z póź. zm.) cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże cofnięcie skargi jest niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Art. 161 § 1 pkt 1 tejże ustawy stanowi natomiast, że sąd umarza postępowanie, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Uznając, iż cofnięcie skargi w przedmiotowej sprawie jest skuteczne oraz dopuszczalne, Sąd umorzył postępowanie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt