drukuj    zapisz    Powrót do listy

6200 Choroby zawodowe 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu, Inne, Inspektor Sanitarny, Oddalono skargę, II SA/Bk 197/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 197/08 - Wyrok WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-08-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Anna Sobolewska-Nazarczyk /przewodniczący/
Elżbieta Trykoszko
Grażyna Gryglaszewska /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6200 Choroby zawodowe
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 154 par.1 , art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk, Sędziowie sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.),, sędzia NSA Elżbieta Trykoszko, Protokolant Marta Marczuk, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2008 r. sprawy ze skargi T. K. na niewykonanie wyroku przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 1011/05 oddala skargę

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wyrokiem z dnia 16 marca 2006r. o sygnaturze akt II SA/Bk 1011/05 uwzględnił skargę T. K. i uchylił postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] października 2005r. nr [...] oraz postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. z [...] września 2005r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia chorób zawodowych. W uzasadnieniu tegoż wyroku Sąd, zgodnie z regulacją art. 141 §4 p.p.s.a., zawarł szereg wskazań, którymi winny się kierować organy w trakcie prowadzenia dalszego postępowania administracyjnego. Związany powyższymi wskazaniami Powiatowy Inspektor Nadzoru Sanitarnego w B. zobowiązany był zwrócił się do właściwej jednostki orzeczniczej o przyśpieszenie wykonania badania w celu rozpoznania choroby zawodowej u T. K., a po zebraniu materiału dowodowego - wydać decyzję, dotyczącą całości zgłoszenia chorób zawodowych.

Wyrok uprawomocnił się w dniu 4 maja 2006r., a w dniu 17 maja 2006r. odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności został doręczony Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w B. wraz z aktami administracyjnymi sprawy.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w B. w dniu 30 maja 2006r. przekazał akta przedmiotowej sprawy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B., o czym poinformował skarżącego w dniu 31 maja 2006r.

Po otrzymaniu akt sprawy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B., realizując zalecenia zawarte w uzasadnieniu przedmiotowego wyroku, zwrócił się w dniu 5 czerwca 2006r. do P. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Poradni Chorób Zawodowych w B. o przyspieszenie wykonania badań w celu rozpoznania u T. K. chorób zawodowych i wydanie na ich podstawie orzeczeń lekarskich.

W dniu 26 lutego 2007r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zwrócił się ponownie do P. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z prośbą o podanie, na jakim etapie diagnostyczno – orzeczniczym jest przedmiotowa sprawa. Wniósł jednocześnie o przyspieszenie rozpatrzenia sprawy i wydanie orzeczenia lekarskiego.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie Poradnia Chorób Zawodowych pismem z dnia [...] marca 2007r. poinformowała, iż wszczęła postępowanie diagnostyczno-orzecznicze w sprawie, ale pomimo wielokrotnych monitów nie otrzymała od T. K. szczegółowych informacji dotyczących jego warunków pracy po 2001 roku, co uniemożliwiło kontynuowanie postępowania.

W dniu 10 kwietnia 2007r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B. wezwał p. K. do osobistego stawiennictwa celem złożenia wyjaśnień w charakterze strony i przedłożenia dokumentów potwierdzających realizację pracy w ramach prowadzonej przez stronę działalności gospodarczej.

W związku z tym, iż skarżący nie stawił się na przedmiotowe wezwanie oraz na kolejne wystosowane do niego w dniu 20 kwietnia 2007r. oraz 18 maja 2007r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B. pismem z dnia [...] czerwca 2007r. zwrócił się do P. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy o wydanie orzeczeń lekarskich w oparciu o zgromadzony do tej pory materiał dowodowy.

T. K. pismem z dnia 12 kwietnia 2007r. wezwał Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. do wykonania prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 marca 2006r. o sygnaturze akt II SA/Bk 1011/05. Analogiczne wezwanie wystosował w dniu 16 kwietnia 2007r. do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w dniu 14 czerwca 2007r. poinformował p. K., iż postępowanie administracyjne w sprawie podejrzenia choroby zawodowej toczy się aktualnie przed Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, jako organem I instancji.

W kolejnym piśmie z dnia 20 czerwca 2007r. zatytułowanym "Ponaglenie" T. K. wystąpił do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. o wskazanie podstaw odmowy wykonania wyroku z dnia 16 marca 2006r. Z kolei w dniu 10 lipca 2007r. wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego ze skargą na nieprawidłowe postępowanie organów obu instancji w realizacji przedmiotowego wyroku.

Główny Inspektor Sanitarny w odpowiedzi na powyższą skargę wyjaśnił, iż organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejmowały działania stosownie do przepisów art. 7 i 77 k.p.a., natomiast przyczyną nieustannego przedłużenia się postępowania jest uchylanie się skarżącego od uzupełnienia oceny narażenia zawodowego zarówno przed jednostką medyczną uprawnioną do orzekania w sprawach chorób zawodowych, jak i przed organami Inspekcji Sanitarnej.

W dniu 27 września 2007r. T. K. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku o podjęcie działań w związku z niewykonaniem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. prawomocnego wyroku z dnia 16 marca 2006r. o sygn. akt II SA/Bk 1011/05. Oświadczył, że pomimo wielokrotnych monitów kierowanych do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, orzeczenie to do dnia dzisiejszego nie zostało wykonane.

W odpowiedzi na skargę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wniósł o jej oddalenie jako bezpodstawnej. W piśmie procesowym z dnia 14 sierpnia 2008r. pełnomocnik organu poinformował, że postępowanie w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej T. K. przedłużało się ze względu na to, że skarżący nie stawiał się na wezwania organów orzeczniczych i dopiero w dniu [...] kwietnia 2008r. P. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy wydał cztery orzeczenia, które będą stanowić podstawę do wydania decyzji w sprawie choroby zawodowej skarżącego.

Na rozprawie pełnomocnik skarżącego doprecyzował skargę wyjaśniając do protokołu rozprawy, że niewykonanie wyroku przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego polega na tym, że na skutek zażaleń kierowanych do tego organu na Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B., organ ten nie reagował. Końcowo pełnomocnik oświadczył, że Sąd winien nakazać organom, aby wykonały wyrok z dnia 16 marca 2006r., zgodnie z zaleceniami zawartymi w jego uzasadnieniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jako niezasadna podlegała oddaleniu.

Zgodnie z art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zwanej dalej p.p.s.a ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz w razie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie żądając wymierzenia temu organowi grzywny. Warunkiem dopuszczalności wniesienia skargi jest uprzednie pisemne wezwanie właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy. Warunek ten został w niniejszej sprawie spełniony, albowiem skarżący w dniu 12 kwietnia 2007r. wystosował do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. pisemne wezwanie do wykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2006r. o sygn. akt II SA/Bk 1011/05.

Zasadniczą przesłanką zastosowania art. 154 p.p.s.a. i wymierzenia organowi grzywny (choć skarżący w niniejszym postępowaniu nie zawarł takiego żądania) jest ustalenie, że do dnia wniesienia skargi organ pozostaje w bezczynności w wykonaniu wyroku uchylającego zaskarżone rozstrzygnięcie. Przez niewykonanie wyroku należy rozumieć pozostawanie w bezczynności w podjęciu lub kontynuacji postępowania administracyjnego mającego na celu zakończenie sprawy decyzją administracyjną lub w innej formie przewidzianej prawem. Niewykonanie wyroku ma, więc miejsce zarówno wtedy, gdy organ nie wykonał orzeczenia w ogóle, jak i wtedy, gdy organ wykonał orzeczenie, ale z przekroczeniem wyznaczonego terminu. W przypadku wydania wyroku uchylającego wydaną w sprawie decyzję (postanowienie), organ administracji ma, bowiem obowiązek załatwienia sprawy w terminach przewidzianych w art. 35 k.p.a. I tak stosownie do § 3 tegoż przepisu załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów tych nie wlicza się jednak terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.).

W niniejszej sprawie zgromadzony materiał dowodowy nie daje podstaw do stwierdzenia, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B. pozostaje w bezczynności w wykonaniu wyroku tut. Sądu z dnia 16 marca 2006r. Co prawda, od dnia wydania tego orzeczenia minęły ponad dwa lata, a organ do chwili obecnej nie wydał decyzji w przedmiotowej sprawie, tym niemniej należy stwierdzić, iż nieterminowe załatwienie sprawy przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego spowodowane było przyczyną od niego niezależną w rozumieniu art. 35 § 5 k.p.a., a po części również winą skarżącego.

Poza sporem jest, że wyrokiem z dnia 16 marca 2006r. w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 1011/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. z [...] września 2005r. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia chorób zawodowych i na podstawie art. 141 §4 p.p.s.a. zobowiązał Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B., jako organ I instancji, do zwrócenia się do właściwej jednostki orzeczniczej o przyspieszenie wykonania badania w celu rozpoznania choroby zawodowej T. K., a po zebraniu materiału dowodowego – do wydania decyzji.

Bezsporne jest również, że odpis przedmiotowego wyroku wraz z aktami administracyjnymi sprawy został przesłany w dniu 17 maja 2006r. Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w B., który w dniu 30 maja 2006r. przekazał je Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w B. Organ ten z kolei, realizując zalecenia zawarte w wyroku z dnia 16 marca 2006r., zwrócił się w dniu 5 czerwca 2006r. do P. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Poradni Chorób Zawodowych w B. z prośbą o przyspieszenie wykonania badań w celu rozpoznania u T. K. chorób zawodowych i wydanie orzeczeń lekarskich w przedmiocie poszczególnych chorób zawodowych. Analogiczne wezwanie z prośbą o przyspieszenie rozpatrzenia sprawy i wydanie orzeczenia lekarskiego organ wystosował do tej jednostki w dniu 26 lutego 2007r. Z informacji uzyskanych z P. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy wynikało natomiast, iż rozpatrzenie sprawy i wydanie stosownych orzeczeń lekarskich nie jest możliwe, albowiem skarżący, pomimo wielokrotnych monitów nie przekazał szczegółowych informacji dotyczących jego warunków pracy po 2001 roku.

Z zestawienia wymienionych czynności i dat wynika jednoznacznie, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B. wykonał zalecenia Sądu zawarte w uzasadnieniu powoływanego wyroku. Dwukrotnie, bowiem zwracał się do P. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Poradni Chorób Zawodowych w B. o przyspieszenie wykonania badań i wydanie orzeczeń lekarskich koniecznych do rozpoznania sprawy, ponadto trzykrotnie wzywał skarżącego do osobistego stawiennictwa celem złożenia wyjaśnień i przedłożenia wymaganych dokumentów. Ostatecznie zaś, w związku z brakiem współpracy ze skarżącym, zwrócił się do P. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy o wydanie orzeczenia lekarskiego w oparciu o zgromadzony do tej pory materiał dowodowy. Powyższe okoliczności bezsprzecznie potwierdzają, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B. nie pozostawał w bezczynności, a wręcz przeciwnie, systematycznie monitował sprawę i podejmował dopuszczalne prawem – czynności. Nie mógł natomiast wydać decyzji, albowiem zobowiązany był wcześniej – zgodnie z zaleceniami Sądu - uzyskać orzeczenia lekarskie, za których sporządzenie odpowiedzialny był P. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Jednostka ta dopiero zaś w dniu [...] kwietnia 2008r. wydała stosowne orzeczenia, które obecnie będą stanowić podstawę do wydania decyzji w sprawie choroby zawodowej skarżącego. Powyższe potwierdza, że długotrwałość postępowania przedmiocie wykonania wyroku Sądu nie wynikała z zaniedbań organu, ale była spowodowana oczekiwaniem na orzeczenia lekarskie. Z kolei przyczyna opóźnienia w sporządzeniu wymienionych orzeczeń leżała po stronie samego skarżącego, który pomimo wielokrotnych wezwań uchylał się od uzupełnienia oceny narażenia zawodowego zarówno przed ww. jednostką medyczną uprawnioną do orzekania w sprawach chorób zawodowych, jak i przed organem Inspekcji Sanitarnej.

Nadto, zważyć należy, że jedyną sankcją za niewykonanie wyroku sądowego w świetle art. 154 p.p.s.a. jest wymierzenie organowi administracji grzywny, o którą skarżący w ogóle nie wnosił. Natomiast Sąd nie jest władny w tym postępowaniu i wbrew żądaniu skargi, nakazać organowi, w jaki sposób ma prowadzić postępowanie, jakich żądać dowodów i jak je oceniać. Takie, bowiem zalecenia znalazły się w uzasadnieniu wyroku o sygn. akt II SA/Bk 1011/05, a ich ewentualne niewykonanie przez organ, może otworzyć skarżącemu drogę do kolejnej procedury odwoławczej, łącznie z wniesieniem skargi do sądu administracyjnego.

Mając na względzie powyższe okoliczności należało stwierdzić, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B. nie pozostaje w bezczynności w wykonaniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 16 marca 2006r., a w konsekwencji brak jest podstaw do uwzględnienia skargi.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 151 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt