drukuj    zapisz    Powrót do listy

6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę, Administracyjne postępowanie, Minister Transportu, Oddalono zażalenie, I OZ 602/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 602/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-08-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-22
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jolanta Rajewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Sygn. powiązane
I OZ 176/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-20
I OZ 177/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-20
I OZ 601/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20
I SA/Wa 738/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-16
I OZ 175/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-20
Skarżony organ
Minister Transportu
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3, art. 184 w zw. z art. 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2003 nr 221 poz 2193 par. 2 ust 1 pkt 7
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Jolanta Rajewska po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. L., E. L. i J. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 738/06 o odrzuceniu zażalenia J. L., E. L. i J. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 738/06 w sprawie ze skargi J. L., E. L. i J. L., na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zajęcia nieruchomości postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 28 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 738/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie J. L., E. L. i J. L., na postanowienie tego Sądu z dnia 27 sierpnia 2007 r. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że zarządzeniem z dnia 17 kwietnia 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 738/06 Przewodnicząca Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwała J. L., E. L. i J. L. do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 25 października 2007 r. o wezwaniu skarżących do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od zażalenia z dnia 3 września 2007 r. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2007 r. odrzucające zażalenie na postanowienie z dnia 25 lipca 2007 r. – w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Pismo to zostało doręczone skarżącym w dniu 22 kwietnia 2008 r. Mimo upływu terminu do wykonania zarządzenia wpis nie został uiszczony. W związku z powyższym Sąd I instancji odrzucił zażalenie na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – zwanej dalej P.p.s.a.).

Na powyższe postanowienie zażalenie złożyli J. L., E. L. i J. L., wnosząc o jego zmianę lub uchylenie oraz "wyeliminowanie z obiegu" ewentualnie "o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania jako sprzecznego z prawem". Wnoszący zażalenie wskazali, iż w ich ocenie brak jest podstaw dla których mieliby ponosić koszty postępowania sądowego, bowiem w przedmiotowej sprawie " ewidentnie naruszył prawa i ustawy organ państwowy", w związku z tym to on powinien ponosić koszty postępowania. W dalszej części zażalenia podniesiono kwestie związane ze skargą wniesioną na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...].

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 P.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Zażalenie na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w myśl § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) podlega wpisowi stałemu w kwocie 100 zł.

Z akt sprawy wynika, że zarządzeniem z dnia 17 kwietnia 2008 r. Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w związku z postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 2008 r., sygn. akt I OZ 175/08, wezwał J. L., E. L. i J. L. do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 25 października 2007 r. wzywającego skarżących do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od wniesionego zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2007 r., w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia wniesionego środka odwoławczego. Wezwania zostały doręczone skarżącym w dniu 22 kwietnia 2008 r. Termin do wniesienia opłaty sadowej upływał zatem w dniu 29 kwietnia 2008 r. Tymczasem w notatce urzędowej sporządzonej przez pracownika Sądu w dniu 9 maja 2008 r. wskazano, że w rejestrze opłat sądowych brak jest wpisu od zażalenia skarżących.

Wobec powyższego Sąd I instancji zasadnie odrzucił zażalenie J. L., E. L. i J. L. z powodu nieuiszczenia wpisu sądowego od tego zażalenia.

Odnosząc się do argumentów podnoszonych w zażaleniu, wskazać należy, że skarżący nie są zwolnieni od kosztów postępowania z mocy ustawy. Z obowiązku tego, jak wynika z akt sprawy, nie są również zwolnieni w drodze przyznania im prawa pomocy. Wobec powyższego są oni zobligowani do uiszczenia wpisu od wniesionego zażalenia, a zobowiązanie to nie może być na ich wniosek przeniesione na którąkolwiek z pozostałych stron i uczestników postępowania. Zobowiązany do uiszczenia wpisu nie może być również organ administracji, bowiem nie jest on stroną wnoszącą zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2007 r.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt