drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Inne, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono wniosek o uzupełnienie postanowienia Sądu, VII SA/Wa 1656/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 1656/05 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-15  
Data wpływu
2005-12-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Bogusław Cieśla /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II OZ 90/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 98/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 94/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 89/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 92/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 95/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 88/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 103/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 104/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 91/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 93/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 97/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 100/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 101/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 105/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 106/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 107/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 109/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OSK 117/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 99/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 102/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 96/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 108/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono wniosek o uzupełnienie postanowienia Sądu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 157 par. 1 w zw. z art. 166
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bogusław Cieśla po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. W., M. W., M. W. oraz J. W. na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku wydanego w sprawie 7/IV SA 3127-3130/03 postanawia: oddalić wniosek D. W. i M. W. o uzupełnienie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 maja 2008 r. odrzucającego skargę D. W., M. W., M. W. oraz J. W.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 9 maja 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę D. W., M. W., M. W. oraz J. W.

W dniu [...] czerwca 2008 r. (data stempla pocztowego) skarżący złożyli wniosek o uzupełnienie powyższego orzeczenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia - zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Natomiast na mocy art. 166 w/w ustawy do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach.

Odpis postanowienia z dnia 9 maja 2008 r. D. i M. W. reprezentowanym przez pełnomocnika z urzędu adwokata J. W. został doręczony w dniu [...] maja 2008 r., a więc termin do złożenia wniosku o uzupełnienie upłynął z dniem [...] czerwca 2008 r. Natomiast powyższy wniosek D. i M. W. nadali w Urzędzie Pocztowym z uchybieniem terminu, bo w dniu [...] czerwca 2008 r.

Z tego też względu, na podstawie art. 157 w zw. z art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r., Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt