drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Skarbowej, Przyznano prawo pomocy w całości, I SA/Op 60/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-03-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Op 60/08 - Postanowienie WSA w Opolu

Data orzeczenia
2008-03-20  
Data wpływu
2008-02-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Sędziowie
Krzysztof Błasiak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I FSK 1744/08 - Wyrok NSA z 2010-04-20
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w całości
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1, art. 258 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz Sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu: - Krzysztof Błasiak po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług, wskutek wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata, postanawia przyznać prawo pomocy w całości.

Uzasadnienie

Przedmiotem skargi S. P. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia [...] Nr [...] w sprawie w podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 2002 r. Wartość przedmiotu zaskarżenia stanowi kwota 19.055 zł. W związku z tym skarżący na etapie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu zobowiązany był - zgodnie z postanowieniami § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 221, 2193 ) – do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 572 zł. Na dalsze koszty jakie mogą mieć miejsce w przedmiotowej sprawie składają się opłata kancelaryjna za sporządzenie uzasadnienia wyroku – stosownie do zapisów § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych ( Dz. U. Nr 221, poz. 2192 ) - w kwocie 100 zł oraz wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 286 zł ( § 3 rozporządzenia w sprawie wysokości oraz szczególnych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi ).

Skarżący S.P. na złożonym w dniu 13 marca 2008 r. ( data stempla pocztowego ) urzędowym formularzu, o którym mowa w art. 257 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz.1270 ) - zwanej dalej ustawą, zwrócił się o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata oraz zwolnienia od kosztów sądowych w całości.

W uzasadnieniu wniosku skarżący oświadczył, iż obecnie wraz z żoną pozostają bez pracy, a także bez jakiegokolwiek źródła dochodów, korzystając jednocześnie z pomocy rodziców oraz syna i córki.

W części wniosku dotyczącej oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżący wykazał, że w gospodarstwie domowym wraz z nim pozostaje żona i małoletnia córka, zaś majątek skarżącego stanowi dom mieszkalny o powierzchni 185 m². Jednocześnie na kserokopii pisma z dnia 16 listopada 2007 r. skarżący złożył oświadczenie, w którym stwierdził, iż jego sytuacja i status nie uległy zmianie od chwili złożenia wymienionych w tym piśmie dokumentów i informacji. W związku z tym do oceny sytuacji skarżącego wykorzystano następujące dowody załączone do pisma z dnia 16 listopada 2007 r., a użyte jako materiał dowodowy również przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie prawa pomocy m.in. w sprawach o sygn. akt I SA/Op 204/07 i sygn. akt I SA/Op 209/07:

- kserokopie faktur VAT dotyczących: zakupu oleju opałowego, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, usług wywozu nieczystości i dostawy wody,

- kserokopie dowodu rejestracyjnego, wypisu z ksiąg wieczystych, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, decyzji o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, zeznania podatkowego za 2006 r., wyciągów bankowych,

- oświadczenia na temat wielkości działki, na której posadowiony jest dom mieszkalny skarżącego, oświadczenia odnoszącego się do źródeł utrzymania skarżącego i jego rodziny, a także informacji dotyczącej wydatków na utrzymanie domu w skali miesiąca.

Stosownie do art. 245 ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego, a także w zakresie częściowym, obejmującym m.in. zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków.

Koszty sądowe obejmują opłaty sądowe i zwrot wydatków ( art. 211 ustawy ).

Opłatami sądowymi są wpis i opłata kancelaryjna ( art. 212 § 1 ustawy ).

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym, zgodnie z art. 246 § 1, pkt 1 ustawy, następuje gdy osoba ta wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania.

Natomiast przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym, zgodnie z art. 246 § 1, pkt 2 ustawy, następuje gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Zatem działając na podstawie 258 § 2 pkt 7 ustawy należy rozważyć czy w świetle okoliczności wynikających z materiału dowodowego strona skarżąca spełnia przesłanki do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym.

Treść powołanych wyżej przepisów art. 246 § 1 ustawy wskazuje bowiem, iż prawo pomocy zarówno w pełnym w zakresie jak i w częściowym stanowi instytucję wyjątkową i dlatego udzielenie tego prawa może nastąpić jedynie w sytuacjach szczególnych.

Biorąc pod uwagę okoliczności podane we wniosku o przyznanie prawa pomocy jak też wynikające z opisanego wyżej materiału dowodowego należało stwierdzić, iż w przypadku skarżącego zachodzi ustawowa przesłanka uzasadniająca przyznanie wnioskowanego prawa pomocy w zakresie z zwolnienia z kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata .

W oparciu o informacje zawarte w tym materiale dowodowym ustalono bowiem, iż aktualnie w gospodarstwie domowym skarżącego brak jest dochodów ( z przedłożonej kserokopii decyzji wynika, że z dniem 31 stycznia 2007 r. wykreślono prowadzoną wcześniej przez skarżącego działalność gospodarczą a jednocześnie brak jest innych dowodów świadczących o możliwości uzyskiwania przez niego środków finansowych, natomiast w zaświadczeniu z Powiatowego Urzędu Pracy wskazano, iż małżonka skarżącego posiada status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku ) jak też zgromadzonych zasobów finansowych pozwalających na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania ( na co wskazują m.in. przekazane wyciągi z rachunku bankowego ). Ponadto z przedłożonych dokumentów wynika, iż z majątku skarżącego prowadzona jest egzekucja pieniężna ( na rzecz Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w O. na nieruchomości skarżącego została ustanowiona hipoteka przymusowa kaucyjna do kwoty 537 408,00 zł ), co niewątpliwie dodatkowo ogranicza jego możliwości do wywiązania się z ciążącego na nim obowiązku ponoszenia kosztów postępowania sądowego.

Mając na względzie powyższe, na podstawie art. 258 § 2, pkt 7 w/w ustawy, orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt