drukuj    zapisz    Powrót do listy

6191 Żołnierze zawodowi, , Minister Obrony Narodowej, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, II SA/Wa 938/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 938/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-10-05  
Data wpływu
2007-05-31
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Eugeniusz Wasilewski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6191 Żołnierze zawodowi
Sygn. powiązane
I OSK 1293/08 - Wyrok NSA z 2009-07-10
I OZ 115/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-29
Skarżony organ
Minister Obrony Narodowej
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Eugeniusz Wasilewski po rozpoznaniu w dniu 5 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P.C. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi P.C. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku zwrotu równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę postanawia - odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji -

Uzasadnienie

W dniu 21 sierpnia 2007 r. (data stempla pocztowego) P.C. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Ministra Obrony Narodowej nr [...] z dnia [...] marca 2007 r. w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku zwrotu równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę.

W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, iż w chwili obecnej ze względu na trudną sytuację ekonomiczną nie może wywiązać się z nałożonego na niego zobowiązania w postaci zwrotu równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę w Wojskowej Akademii Technicznej w kwocie [...] zł. Wskazał, że uzyskuje niewielkie dochody na stanowisku [...] ([...] zł netto), nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie podejmuje zatrudnienia z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Dodatkowo podał, że wynagrodzenie żony, zatrudnionej jako [...], nie przekracza [...] zł netto. Ponadto z uwagi na zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego w wysokości [...] zł comiesięczna rata spłaty wynosi [...] zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Należy zwrócić uwagę, że każda decyzja wywołuje określone skutki prawne. Jednakże wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji możliwe jest tylko wtedy, gdy grozi wyrządzeniem znacznej szkody lub spowodowałoby trudne do odwrócenia skutki.

Decyzja będąca przedmiotem wniosku w niniejszej sprawie nie nakłada na skarżącego obowiązku zwrotu równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę. Obowiązek taki został nałożony na skarżącego w drodze decyzji Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu nr [...] z dnia [...] kwietnia 2006 r., którą to decyzją organ ustalił wysokość kwoty podlegającej zwrotowi w kwocie [...] zł oraz wezwał P.C. do jej zwrotu na rzecz Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Natomiast decyzją Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu nr [...] z dnia [..] września 2006 r. termin płatności kosztów utrzymania i kształcenia został odroczony do dnia [...] sierpnia 2007 r. Zatem zaskarżona decyzja Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku zwrotu równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę nie wywołała i nie może wywołać skutku określonego w art. 61 § 3 powołanej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Ponadto należy wskazać, że instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności ma zastosowanie wyłącznie do takich aktów administracyjnych, które podlegają wykonaniu. Z kolei wykonanie aktu administracyjnego oznacza spowodowanie, sprowadzenie, w sposób dobrowolny lub w trybie przymusowym, takiego stanu w rzeczywistości społecznej, który jest zgodny z treścią aktu (por. T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005 r., s. 295). Bez wątpienia nie kwalifikują się do wykonania wszelkie akty odmowne, a takim jest zaskarżona decyzja będąca przedmiotem skargi w niniejszej sprawie.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt