drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Inne, Dyrektor Izby Skarbowej, Zwolniono od uiszczenia wpisu, I SA/Kr 329/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 329/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-07-25  
Data wpływu
2008-02-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Maria Zawadzka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II FZ 501/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-30
II FZ 267/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-01
II FSK 2036/10 - Wyrok NSA z 2011-05-19
II FZ 268/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-01
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Zwolniono od uiszczenia wpisu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 25 lipca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Zawadzka po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu E. N. – T. na postanowienie referendarza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 maja 2008 roku oddalającego wniosek o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej Nr: [...] z dnia [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 rok postanawia: przyznać skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od wpisu sądowego

Uzasadnienie

W dniu 20 marca 2008 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynął wniosek E. N.-T., na urzędowym formularzu "PPF", o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych obejmujące zwolnienie od konieczności uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] Nr: [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 rok.

Z informacji zawartych we wniosku wynikało, że skarżąca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z mężem oraz trojgiem małoletnich dzieci. Ich miesięczny dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez skarżącą wynosi 1 683,14 zł. W skład majątku skarżącej wchodzi mieszkanie o powierzchni 62 m2. Do syna skarżącej należy działka budowlana w N. S. wielkości 7 arów. Skarżąca nie dysponuje zasobami pieniężnymi, jak również cennymi ruchomościami. Ma na utrzymaniu troje dzieci. Spłaca kredyt mieszkaniowy w wysokości 1 500 zł miesięcznie. Czynsz za mieszkanie wynosi 380,93 zł, do tego dochodzą opłaty za gaz 65 zł, opłaty za wodę 28,05 zł, ogrzewanie 119,66 zł oraz prąd 54 zł Ze względu na przewlekłą chorobę skarżąca ponosi koszty leczenia w wysokości 400 zł oraz koszty leczenia dziecka w wysokości 400 zł. W związku z powyższym skarżąca nie jest w stanie uiścić kwoty wpisu sądowego bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny.

Ponieważ oświadczenie zawarte we wniosku o przyznanie prawa pomocy okazało się niewystarczające do oceny stanu majątkowego i możliwości płatniczych skarżącej, skarżąca nadesłała dodatkowe dokumenty, tj.: kopię deklaracji VAT-7 za miesiąc luty 2008 roku, kopię dokumentów dotyczących spłaty kredytu, kopię pisma spółdzielni mieszkaniowej dotyczącego opłat za mieszkanie, kopię pisma spółdzielni dotyczącego rozliczenia za zimną wodę w mieszkaniu skarżącej, kopię zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia syna skarżącej, kopie paragonów fiskalnych dotyczących wydatków na leczenie, zeznanie podatkowe o wysokości dochodu osiągniętego przez skarżącą w roku 2007 oraz zeznanie podatkowe o wysokości dochodu osiągniętego w roku 2007 przez męża skarżącej.

W dniu 20 maja 2008 r. referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wydał postanowienie, na mocy którego oddalił wniosek skarżącej o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych. Orzekający uznał, że skarżąca nie przedstawiła wszystkich żądanych dokumentów, w związku z czym nie zostały wyjaśnione okoliczności dotyczące źródeł utrzymania skarżącej i jej rodziny. Zdaniem orzekającego skarżąca nie wykazała, że nie jest w stanie uiścić należnego wpisu od skargi.

Od przedmiotowego postanowienia skarżąca reprezentowana przez doradcę podatkowego wniosła w ustawowym terminie sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, w którym domagała się uchylenia zaskarżonego postanowienia w całości i zwolnienia skarżącej z kosztów sądowych w zakresie należnego wpisu. Skarżąca podniosła, że z przedstawionych przez nią dokumentów wynika, że znajduje się w sytuacji uzasadniającej przyznanie prawa pomocy we wnioskowym zakresie. Dodała też, że w pełni wykonała wezwanie do uzupełnienia danych dotyczących sytuacji materialnej swojej oraz rodziny.

Zgodnie z przepisem art. 246 § 1 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, zaś przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym następuje, gdy strona wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu wniosku skarżącej w przedmiocie zwolnienia z kosztów sądowych uznał, iż istnieją podstawy do jego uwzględnienia. Skarżąca w sposób wyczerpujący i dokładny wykazała, że jej sytuacja majątkowa i rodzinna jest na tyle trudna, że nie jest w stanie bez uszczerbku koniecznego utrzymania dla siebie i rodziny ponieść pełnych kosztów postępowania. Wskazują na to przedstawione przez skarżącego okoliczności, w szczególności fakt, że ponosi wysokie koszty stałego leczenia, ma na utrzymaniu wielodzietną rodzinę nie posiada żadnych oszczędności, akcji, czy obligacji, ani innego wartościowego majątku nadającego się do spieniężenia, a dodatkowo obciążona jest wysokim kredytem mieszkaniowym. Sąd uznał, że przedstawione przez skarżącą dokumenty w wystarczający i rzetelny sposób obrazują jej sytuację materialną i bytową.

Z uwagi na powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 245 § 1 i 3, art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzekł, jak na wstępiePowered by SoftProdukt