drukuj    zapisz    Powrót do listy

6550, Środki unijne, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Uchylono zaskarżoną decyzję, III SA/Po 297/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Po 297/08 - Wyrok WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-08-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Barbara Koś
Marzenna Kosewska /sprawozdawca/
Walentyna Długaszewska /przewodniczący/
Symbol z opisem
6550
Hasła tematyczne
Środki unijne
Skarżony organ
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 7, art. 75 par. 1, art. 77 par. 1, art. 107 par. 3
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 145 par. 1 pkt 1 lit. a i lit. c, art. 152, art. 200
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2007 nr 35 poz 217 art. 3 ust. 2 pkt 2
Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej - Tytuł zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. (Dz.U.08.44.262) na: "o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego"
Dz.U. 2007 nr 46 poz 309 par. 4 ust. 1 pkt 1
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności
Dz.U. 1964 nr 16 poz 93 art. 55(3), art. 336
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Walentyna Długaszewska Sędzia WSA Barbara Koś WSA Marzenna Kosewska (spr.) Protokolant : st. sekr. sąd. Kamila Perkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 sierpnia 2008 r. przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej J. W.- B. sprawy ze skargi G. D. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie płatności do gruntów rolnych. I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz skarżącego kwotę [,...],- ( dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych, III. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana. /-/ M. Kosewska /-/ W. Długaszewska /-/ B. Koś

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...]r., nr [...] Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznał wnioskodawcy G. D. płatność do gruntów rolnych na rok [...] w wysokości [...] zł. w tym:

- jednolita płatność obszarowa w wysokości [...] zł.;

- uzupełniająca płatność obszarowa do powierzchni grupy upraw podstawowych w wysokości [...] zł.

oraz odmówił mu przyznania uzupełniającej płatności obszarowej do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych.

W uzasadnieniu decyzji wskazano, że w związku ze złożeniem przez G. D. w dniu [...]r. wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych, przyznano wnioskodawcy płatność zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217 ze zm.). W kwestii jednolitej płatności obszarowej organ administracji powołał przepisy prawne i podał sposób jej obliczania, przyjmując, że powierzchnia co do której została naliczona ta płatność wynosi [...] ha.

Uzasadniając przyznanie uzupełniającej płatności obszarowej do powierzchni grupy upraw podstawowych, wskazano, że powierzchnia co do której płatność została naliczona wynosi [...] ha. Przy czym organ administracji stwierdził, że ze względu, iż niniejsza decyzja uwzględnia w całości żądanie wnioskodawcy w zakresie uzupełniającej płatności obszarowej do powierzchni grupy upraw podstawowych, stąd odstąpił od jej uzasadnienia w tej części na podstawie art. 107 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego.

Argumentując z kolei odmowę przyznania uzupełniającej płatności obszarowej do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych wskazano, że podczas kontroli administracyjnej przeprowadzonej w dniu [...]r. stwierdzono na działce ewidencyjnej nr [...] i [...] przedeklarowanie powierzchni użytkowanej rolniczo. Ponadto ustalono na podstawie danych o ilości zarejestrowanych w okresie referencyjnym w systemie IRZ zwierząt,

WSA/wyr.1 – uzasadnienie wyroku

że wyznaczony współczynnik DJP ma wartość 0. Organ administracji podkreślił, że po wyjaśnieniach złożonych w dniu [...]r. wnioskodawca złożył korektę wniosku i zmniejszył powierzchnię działki rolnej A do [...] ha i powierzchnię działki rolnej C do [...] ha. oraz podpisał oświadczenie, że w okresie referencyjnym nie posiadał wraz ze swoim współmałżonkiem zwierząt (bydła, owiec, kóz czy koni). Organ administracji wskazał, że na podstawie informacji zawartych w rejestrze zwierząt oznakowanych wyliczona liczba zwierząt w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe wynosi 0,00 zł. Stwierdził zatem, iż po uwzględnieniu warunków przyznania płatności zwierzęcej, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2007r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności (Dz. U. Nr 46, poz. 309 ze zm.) powierzchnia, co do której została naliczona płatność wynosi 0,00 zł. Wobec powyższego Kierownik Biura Powiatowego zaznaczył, że wyliczona kwota uzupełniającej płatności obszarowej do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych wynosi 0,00 zł.

W odwołaniu od powyższej decyzji G. D. zakwestionował rozstrzygnięcie organu I instancji w zakresie odmowy przyznania mu uzupełniającej płatności obszarowej do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych i wniósł o jej uchylenie i ponowne rozpoznanie sprawy.

W uzasadnieniu odwołania wnioskodawca podniósł, iż na mocy aktu notarialnego z dnia [...]r., Repertorium A nr [...] (kserokopię aktu przedłożono w załączeniu) przejął na własność w drodze darowizny od swoich rodziców gospodarstwo rolne wraz z całym inwentarzem. Od dnia podpisania aktu notarialnego prowadzi całego gospodarstwo oraz utrzymuje w nim inwentarz. Na potwierdzenie posiadania bydła w swoim gospodarstwie, wnioskodawca załączył kserokopie faktur sprzedaży mleka w okresie referencyjnym do Spółdzielni Mleczarskiej "[...]" w N. S. pochodzącego od bydła hodowanego w jego gospodarstwie. Wnioskodawca podkreślił ponadto, że oświadczenie jakie złożył w Agencji w dniu [...]r. dotyczy jedynie nieujawnienia jego zwierząt w okresie referencyjnym w systemie IRZ prowadzonym przez Agencję.

Dodatkowo wnioskodawca zakwestionował moc prawną § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2007r. w sprawie rodzaju roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczególnych warunków i trybu przyznawania tej płatności stanowiącego podstawę prawną odmowy przyznania płatności. Zdaniem odwołującego wskazany przepis jest niezgodny z ogólną zasadą prawa, która mówi, że "prawo nie może działać wstecz". W jego ocenie treść § 4 cytowanego rozporządzenia jest jawnym przejawem złamania tej zasady.

Decyzją z dnia [...]r., nr [...] Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu decyzji w pierwszej kolejności przedstawiono przebieg postępowania. Argumentując motywy swojego rozstrzygnięcia organ odwoławczy wskazał, że w przedmiotowej sprawie (wobec złożenia przez odwołującego wniosków o przyznanie płatności obszarowych w latach [...]) znajduje zastosowanie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007r. o płatnościach do gruntów i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2007r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności. Organ II instancji podkreślił, że z powyższych przepisów wynika, iż płatność zwierzęca przysługuje rolnikowi w danym roku kalendarzowym jeżeli:

- rolnik w okresie od dnia 1 kwietnia 2005r. do dnia 31 marca 2006r. był posiadaczem bydła lub owiec lub kóz, lub koni, które w tym okresie były wpisane lub zostały przez tego rolnika zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

- na podstawie wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych złożonego w 2006r. rolnikowi przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni trwałych użytków zielonych lub traw na gruntach ornych.

W decyzji zaznaczono, że zgodnie z oświadczeniem odwołującego, jest on obecnie posiadaczem zwierząt. Podkreślono przy tym, iż z informacji zawartych w centrali danych IRZ (System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt) w komputerowej bazie danych ZSZiK (Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz jak wskazuje w stanowisku Kierownik Biura Powiatowego – wnioskodawca zgłosił przemieszczenie bydła z siedziby swojego ojca L. D. do własnej siedziby stada, w dniu [...]r., czyli po okresie referencyjnym. Organ odwoławczy stwierdził więc, że ze zgromadzonych dowodów bezsprzecznie wynika, iż odwołujący nie był posiadaczem zarejestrowanych zwierząt od dnia 1 kwietnia 2005r. do dnia 31 marca 2006r. Powyższy fakt, ze względu na niespełnienie przesłanek zawartych w powołanych powyżej przepisach, wyklucza możliwość ubiegania się o podwyższoną "płatność zwierzęcą". Podkreślono jednak, że dołączone przez wnioskodawcę dokumenty mogą świadczyć o posiadanych zwierzętach, lecz dokumenty te nie przesądzają o koniecznej przesłance wpisania lub zgłoszenia faktu posiadania do rejestru prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Organ odwoławczy zaznaczył, że wnioskodawca w odwołaniu sam potwierdził, iż w okresie referencyjnym nie miał wpisanych lub zgłoszonych żadnych zwierząt. Wskazał przy tym, że to na posiadaczu zwierzęcia ciąży obowiązek zgłaszania Kierownikowi Biura Powiatowego informacji na temat przemieszczenia bydła w terminie 7 dni od daty zajścia tego zdarzenia (art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872)). W konsekwencji organ II instnacji stwierdził, że niedopełnienie powyższego obowiązku spowodowało, iż brak jest przesłanek do przyznania wnioskodawcy "płatności zwierzęcej". Dodatkowo organ zwrócił uwagę, że ustawodawca formułując treść art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007r. poprzez wprowadzenie jednoznacznych zapisów pozbawił Kierownika Biura Powiatowego tzw. "uznania administracyjnego". Stąd, zdaniem organu odwoławczego, zaskarżona decyzja jest prawidłowa, została bowiem wydana na podstawie obowiązujących przepisów.

Za niezasadne organ odwoławczy uznał również zakwestionowanie przez odwołującego mocy prawnej § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2007r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności (Dz. U. Nr 46, poz. 309 ze zm.). Organ podkreślił, że wprowadzenie płatności zwierzęcych było następstwem pogarszającej się pozycji producentów bydła oraz owiec, którzy znaleźli się w gorszej pozycji konkurencyjnej w porównaniu do producentów z innych państwa Unii Europejskiej. Argumentując swoje stanowisko, Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego powołał się na uzasadnienie do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2007r. Dodatkowo wskazał, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako organ administracji działa na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1993r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i wykonuje zadania z niej wynikające. Zaznaczył, że Agencja nie jest organem ustawodawczym, czyli tworzącym przepisy prawa, w tym dotyczące płatności bezpośrednich, lecz organem czuwającym nad prawidłowością przestrzegania obowiązujących przepisów i działającym na ich podstawie.

Skargę od powyższej decyzji złożył wnioskodawca. Zakwestionował on rozstrzygnięcie organu odwoławczego w związku z orzeczoną przez organ I instancji odmową przyznania mu uzupełniającej płatności obszarowej do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych i w tym zakresie wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji.

W uzasadnieniu skargi wnioskodawca powołał zarzuty i argumenty tożsame z zawartymi w odwołaniu. Dodatkowo jednak podkreślił, że cały czas w swoim gospodarstwie hodował bydło, a jedynie nie ujawnił go w okresie referencyjnym w systemie IRZ zwierząt prowadzonym przez Agencję. Skarżący przyznał, że formalności w postaci ujawnienia przemieszczenia siedziby stada [...] należącego do jego ojca L. D. mającego siedzibę w S. nr [...] do jego siedziby stada nr [...] również mającego siedzibę w S. nr [...] dokonał z pewnym opóźnieniem tj. w dniu [...]r. a nie zaraz po sporządzeniu aktu darowizny tj. w dniu [...]r. Skarżący zaznaczył ponadto, że powyższe bydło było cały czas w systemie IRZ Agencji tj. także w okresie referencyjnym od dnia [...]r. do dnia [...]r., na potwierdzenie czego przedłożył w załączeniu pismo Biura Powiatowego ARiMR . Zdaniem skarżącego, nie zostały tylko dopełnione formalności związane z przepisaniem zwierząt w odpowiednim czasie do jego siedziby stada.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

W piśmie, które wpłynęło do akt w dniu [...]r. skarżący podtrzymał swoje dotychczasowe zarzuty i wnioski. Dodatkowo wskazał, że Dyrektor Agencji Rynku Rolnego pismem z dnia [...]r. przeniósł na jego nazwisko w związku z przejęciem stada po rodzicach tak zwaną kwotę mleczną. Skarzący podniósł również, iż przez okres od lutego 2005r. do marca 2006r. dokonywał wielokrotnie w Biurze Powiatowym zmian związanych z posiadaniem stada, rejestracją ubytków i przybytków stada.

Na rozprawie w dniu 28 sierpnia 2008r. udział w sprawie zgłosiła Prokurator Prokuratury Apelacyjnej J. W.-B. wnosząc o oddalenie skargi. Zdaniem Prokurator dokonana przez organ interpretacja § 4 rozporządzenia z dnia 13 marca 2007r. jest prawidłowa. Prokurator wskazała, że na słuszność takiej interpretacji wskazuje również treść art. 21 ustawy o płatnościach bezpośrednich.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga okazała się zasadna.

Materialnoprawną podstawę rozstrzygnięcia niniejszej sprawy stanowią przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2007r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. Nr 35, poz. 217 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2007r. w sprawie rodzaju roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności (Dz U. Nr 46, poz. 309 ze zm.) – w dalszej części zwanego rozporządzeniem. Jak wynika z uzasadnień decyzji organów obu instancji, odmowa przyznania skarżącemu "płatności zwierzęcej" nastąpiła na skutek braku przesłanek przyznania płatności wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

Zgodnie z powołanym przepisem płatność zwierzęca w danym roku kalendarzowym przysługuje jeżeli rolnik w okresie od dnia 1 kwietnia 2005r. do dnia 31 marca 2006r. był posiadaczem bydła lub owiec, lub kóz, lub koni, które w tym okresie były wpisane lub zostały przez tego rolnika zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Z powyższego wynika, iż przesłankami przyznania płatności zwierzęcej jest: wymóg, aby rolnik w okresie od dnia 1 kwietnia 2005r. do dnia 31 marca 2006r. był posiadaczem bydła lub owiec, lub kóz, lub koni oraz konieczność, aby posiadane przez rolnika w okresie referencyjnym zwierzęta były w tym okresie wpisane do rejestru zwierząt oznakowanych.

Dokonując wykładni pierwszej przesłanki wynikającej z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia stwierdzić należy, że literalne brzmienia przepisu, a także brak definicji w samym rozporządzeniu, wskazują, iż pojęcie "posiadacza" winno być rozumiane w ujęciu cywilistycznym. Zgodnie z art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) posiadaczem rzeczy (w przedmiotowej sprawie zwierząt) jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). Stwierdzić zatem należy, iż w świetle § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia "posiadaczem" jest przede wszystkim osoba faktycznie sprawująca w okresie referencyjnym władztwo nad zwierzętami, a nie osoba ujawniona w rejestrze zwierząt oznakowanych jako posiadacz zwierząt, która nie była w tym okresie ich faktycznym posiadaczem. Za takim rozumieniem tego pojęcia przemawia również wykładnia systemowa. W art. 2 ust. 1 pkt 11 – powoływanej przez organy administracji - ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz U. Nr 91, poz. 872 z późn. zm.) zawarto ustawową definicję posiadacza zwierząt, wskazując, że w odniesieniu do bydła jest to podmiot, o którym mowa w art. 2 tiret trzecie rozporządzenia nr 1760/2000. Z kolei zgodnie z art. 2 tiret trzecie rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 lipca 2000r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz.U.UE.L 00.204.1) "dozorca" oznacza osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialną za zwierzęta, na stałe lub tymczasowo, w tym także w czasie transportu oraz na rynku.

Odnosząc się z kolei do drugiej przesłanki zastosowania § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zaznaczyć należy, iż warunek, aby posiadane przez rolnika w okresie referencyjnym zwierzęta były wpisane do rejestry zwierząt oznakowanych jest spełniony, gdy zwierzęta zostały wpisane przed okresem referencyjnym lub w czasie tego okresu zostały zgłoszone do rejestru przez rolnika.

Mając na względzie powyższe rozważania stwierdzić należy, że organ odwoławczy dokonał niewłaściwej interpretacji § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia przyjmując, iż warunkiem uzyskania płatności jest wpisanie lub zgłoszenie faktu posiadania do rejestru zwierząt (str. 4 decyzji u góry podkreślone). Jak wynika z powyższych rozważań przesłanką uzyskania płatności jest: faktyczne posiadanie zwierząt oraz warunek zarejestrowania tych zwierząt w rejestrze zwierząt. Choć art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 91, poz. 872 z późn. zm.) wymaga ujawnienia w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych danych dotyczących posiadaczy zwierząt gospodarskich, to jednak § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia nie wprowadza wymogu, aby uprawnionym do otrzymania płatności był tylko ten posiadacz, który jest wpisany do rejestru zwierząt. Podkreślenia wymaga dodatkowo fakt, iż takiego wymogu nie wprowadza również art. 21 ustawy z dnia 26 stycznia 2007r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. Nr 35, poz. 217 ze zm.). Z literalnego brzmienia powołanego przepisu - § 1 – wynika jedynie, że w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego płatności, o które ubiega się przekazujący, są przyznawane przejmującemu, jeżeli spełnione zostaną dwa warunku – przekazanie zostało dokonane nie później niż do dnia 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności, przejmujący złoży wniosek do dnia 30 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności. Również w pozostałych paragrafach art. 21 powołanej ustawy nie ma wymogu, aby wnioskodawca był ujawniony w rejestrze zwierząt oznakowanych. Zaznaczyć jednak należy, że § 4 ust. 1 pkt 1 powołanego rozporządzenia wprowadza wymóg, aby to zwierzęta będące w posiadaniu rolnika były wpisane w okresie referencyjnym do rejestru zwierząt.

Konsekwencją błędnej wykładni przepisu § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, jest niewłaściwie ustalenie przez organ II instancji stanu faktycznego. Organ odwoławczy nietrafnie stwierdził, że ze zgromadzonych dowodów bezsprzecznie wynika, iż wnioskodawca nie był posiadaczem zarejestrowanych zwierząt od dnia 1 kwietnia 2005r. do dnia 31 marca 2006r. (str. 3 uzasadnienia zaskarżonej decyzji). Podkreślił jednak, że dołączone przez skarżącego dokumenty mogą świadczyć o posiadanych zwierzętach, lecz dokumenty te nie przesądzają o koniecznej przesłance wpisania lub zgłoszenia faktu posiadania do rejestru prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Mając na względzie powyżej dokonaną przez Sąd wykładnię powołanego przepisu, organ administracji winien przede wszystkim ustalić, czy skarżący był w okresie referencyjnym posiadaczem zwierząt – osobą faktycznie sprawującą władztwo nad zwierzętami. W tym celu organ odwoławczy zobowiązany był dokonać oceny całego zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego – nie tylko oświadczenia wnioskodawcy z dnia [...]r. i danych zawartych w komputerowej bazie danych, ale również przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów – aktu notarialnego, faktur dotyczących sprzedaży mleka do spółdzielni mleczarskiej (przeniesienia na wnioskodawcę tzw. kwoty mlecznej), dokumentów związanych z przerejestrowania stada. Ustalając istnienie spornej przesłanki, organ powinien mieć na uwadze akt notarialny z dnia [...]r. Repertorium A nr [...], na mocy którego skarżący nabył na własność gospodarstwo rolne swojego ojca. Przy czym dokonując oceny powyższego dokumentu winien uwzględnić treść art. 55 ³ kodeksu cywilnego, zgodnie z którym za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Z kolei oceniając dowód w postaci dokumentów dotyczących przerejestrowania stada, a także aktu notarialnego, organ odwoławczy powinien rozważyć, czy wobec faktu, iż siedziba stada przejmowanego była tożsama z siedzibą stada wnioskodawcy – S. nr [...], należy dać wiarę wnioskodawcy, że był on w okresie referencyjnym nie tylko właścicielem przejmowanego stada, ale i faktycznym jego posiadaczem.

Stwierdzić ponadto należy, że Dyrektor Oddziału A.R. i M.R. poczynił również niewłaściwe ustalenia odnośnie drugiej przesłanki zastosowania § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Ustalając, czy będące w posiadaniu wnioskodawcy zwierzęta były wpisane do rejestru zwierząt oznakowanych, organ odwoławczy uwzględnił jedynie informacje zawarte w centrali danych IRZ (System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt) w komputerowej bazie danych ZSZiK (Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli). Nie dokonał natomiast oceny pozostały dowodów zgromadzonych w postępowaniu – wspomnianych już – przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów w postaci faktur dotyczących sprzedaży mleka do spółdzielni mleczarskiej oraz dokumentów związanych z przerejestrowaniem stada. Podkreślenia wymaga fakt, że obowiązek dokonania przez organ administracji oceny całego zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika zarówno z art. 7, art. 75 § 1 i art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – w dalszej części zwanej k.p.a., jak i jest szczególnie zaakcentowany w art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217 ze zm.). Zgodnie z art. 7 k.p.a. w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. W celu realizacji zasady prawdy obiektywnej, art. 75 § 1 k.p.a. wskazuje, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Stosownie natomiast do art. 77 § 1 k.p.a. organ administracji jest zobowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Powyższa zasada jest również podkreślona we wspomnianym art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Powołany przepis stanowi bowiem, że w postępowaniu w sprawach dotyczących płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej (...) organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy.

Dokonując zatem oceny przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów dotyczących zgłoszenia w dniu [...]r. przejścia stada, organ odwoławczy winien mieć na uwadze, iż przed tą datą, zwierzęta przejmowane – wymienione w formularzu – posiadały swoje numery identyfikacyjne. Zatem należy rozważyć, czy wobec powyższego faktu, przedmiotowe zwierzęta były wpisane w okresie referencyjnym do rejestru zwierząt. Również analizując faktury dotyczące sprzedaży mleka do spółdzielni mleczarskiej, organ powinien uwzględnić okoliczność, iż mleczarnie obowiązują unijne standardy weterynaryjne, stąd nie przyjmują one mleka od krów nieoznakowanych i niewpisanych do rejestru zwierząt oznakowanych.

W ocenie Sądu, nie ulega wątpliwości, że powołany przez organ odwoławczy art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 91, poz. 872 z późn. zm.) nakłada na posiadacza zwierząt obowiązek powiadomienia w terminie 7 dni kierownika biura o każdym nabyciu i zbyciu zwierząt. Jednak niedopełnienie tego obowiązku i w konsekwencji nieujawnienie wnioskodawcy (w przypadku nabycia nowych zwierząt) w rejestrze zwierząt jako nowego posiadacza zwierząt, nie stanowi przyczyny odmowy płatności. Sankcją za niewykonanie powyższego obowiązku może być ewentualnie wymierzenie grzywny – art. 33 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, a nie odmowa płatności zwierzęcej – bo o takiej odmowie nie stanowi żadnej przepis ustawy ani rozporządzenia.

Za niezasadne Sąd uznał kwestionowanie przez skarżącego mocy prawnej § 4 rozporządzenia ze względu na jego niezgodność z ogólną zasadą prawa, która mówi, że prawo nie może działać wstecz. Sąd w pełni podziela argumentację dotyczącą niniejszego zarzutu zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Ponownego podkreślenia wymaga jednak fakt, że przedmiotowe przepisy realizują politykę Unii Europejskiej w zakresie płatności od 2007r., a mianowicie płatności nie mogą być powiązane z bieżącą produkcją, a jedynie z produkcją w okresie referencyjnym.

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że organ odwoławczy dokonując nieprawidłowej interpretacji naruszył § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 marca 2007r., co miało wpływ na wynik sprawy Dodatkowo, wobec niedokonania oceny całego zebranego w sprawie materiału dowodowego, uchybił przepisom procesowym – art. 7, art. 75 § 1, art. 77 § 1 k.p.a. oraz art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007r. o płatnościach w ramach wsparcia bezpośredniego – co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Dyrektor Oddziału Regionalnego A.R. i M.R. winien uwzględnić dokonaną przez Sąd w niniejszym uzasadnieniu interpretację przepisu § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2007r. w sprawie rodzaju roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności (Dz U. Nr 46, poz. 309 ze zm.). Następnie zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie dowodowe w celu ustalenia przesłanek zastosowania powołanego przepisu, to znaczy – czy wnioskodawca w okresie referencyjnym był posiadaczem zwierząt oraz czy zwierzęta te w tym okresie były wpisane do rejestru zwierząt oznakowanych. Przeprowadzając postępowanie dowodowe organ winien mieć na względzie przedstawione przez Sąd wskazania oraz reguły wyrażone w cytowanych powyżej art. 7, art. 75 § 1, art. 77 § 1 k.p.a. oraz art. art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007r. o płatnościach w ramach wsparcia bezpośredniego, pamiętając ponadto o treści art. 107 § 3 k.p.a., który nakłada na organ administracji obowiązek wyczerpującego uzasadnienia swojego stanowiska.

Wobec powyższego, Sąd – na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) – uchylił decyzję organu II instancji. W punkcie II wyroku Sąd na podstawie art. 200 powołanej ustawy orzekł o kosztach sądowych, a w punkcie III wyroku – na podstawie art. 152 powołanej ustawy – stwierdził, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana.

/-/M. Kosewska /-/W. Długaszewska /-/ B. Koś

T.M.dPowered by SoftProdukt