drukuj    zapisz    Powrót do listy

6053 Obywatelstwo, Prawo pomocy, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,  , IV SA/Wa 1387/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 1387/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-29  
Data wpływu
2008-08-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Joanna Dziedzic /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6053 Obywatelstwo
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245,246,258,
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: Joanna Dziedzic po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku G. D., przedstawiciela ustawowego małoletniego D.S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi D.S., reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego G. D. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) lipca 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym, tj.: 1). zwolnić G. D., przedstawiciela ustawowego małoletniego D. S. od kosztów sądowych, 2). ustanowić radcę prawnego, o którego wyznaczenie zwrócić się do Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.

Uzasadnienie

Do skargi na wskazaną w sentencji decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) lipca 2008 r. G. D., działająca jako przedstawiciel ustawowy małoletniego D. S., złożyła na urzędowym formularzu PPF wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmujący zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika w niniejszej sprawie.

Z informacji podanych przez wnioskodawczynię w nadesłanym formularzu wynika, że prowadzi ona wspólne gospodarstwo domowe z dwojgiem małoletnich dzieci, pozostających na jej utrzymaniu. Jedynym dochodem rodziny jest wynagrodzenie za pracę w wysokości (...) zł oraz zasiłek z opieki społecznej w wysokości (...) zł. Z rubryki 7 dotyczącej stanu majątkowego wynika, iż wnioskodawczyni nie posiada żadnego majątku, zgromadzonych środków finansowych, ani przedmiotów wartościowych. Uzasadniając wniosek o przyznanie prawa pomocy wskazano na niski dochód rodziny, częstą chorobę dzieci oraz duże koszty utrzymania ( wynajem mieszkania, leki, inne).

Rozpoznając wniosek należy stwierdzić, że zasługuje on na uwzględnienie.

Zasadą postępowania sądowoadministracyjnego jest, stosownie do art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) ponoszenie przez stronę kosztów sądowych związanych ze swym udziałem w sprawie. Tak więc podmiot wnoszący skargę do sądu administracyjnego powinien partycypować w kosztach związanych z prowadzeniem postępowania. Instytucja prawa pomocy ma charakter wyjątkowy i jest przyznawana osobom charakteryzującym się trudną sytuacją materialną. Do osób tych zaliczyć można bezrobotnych, którzy nie pobierają zasiłku lub osoby, które ze względu na okoliczności życiowe pozbawione są środków do życia bądź środki te są bardzo ograniczone i zaspakajają tylko podstawowe potrzeby.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Mając na względzie ustalenia faktyczne dokonane na podstawie informacji podanych przez wnioskodawczynię we wniosku o przyznanie prawa pomocy uznano, że spełnia ona przesłankę, o której mowa we wskazanym wyżej przepisie.

Należy mieć na uwadze, iż G. D. jest matką samotnie wychowującą dwoje małoletnich dzieci. Łączny dochód rodziny w wysokości (...) zł służy do utrzymania trzyosobowej rodziny. Aktualna sytuacja materialna wnioskodawczyni zatem, a w szczególności niskie dochody oraz brak majątku, który mogłaby spieniężyć, pozwala na stwierdzenie, że zasadnym jest przyznanie jej prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Z tych względów na podstawie art. 245 i 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt