drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Budowlane prawo, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono zażalenie, II OZ 837/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 837/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-08-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-18
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jan Paweł Tarno /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Sygn. powiązane
II SO/Op 76/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-18
II OZ 76/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-02
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Paweł Tarno po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia D. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 29 maja 2008 r., sygn. akt II SO/Op 76/05 wzywające D. W. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 18 kwietnia 2008 r., sygn. akt II SO/Op 76/05 w sprawie ze skargi D. W. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie wyłączenia pracownika I instancji od załatwiania spraw dotyczących robót budowlanych postanawia oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Zaskarżonym zarządzeniem z dnia 29 maja 2008 r. Przewodniczący Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a. - zobowiązał D. W. do uiszczenia wpisu w kwocie 100 (sto) złotych, ustalonej na mocy § 2 ust 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) tytułem wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 18 kwietnia 2008 r.

Zażalenie na powyższe zarządzenie wniosła D. W., żądając jego uchylenia i zmiany. Podała, że jej zdaniem Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w T. wydaje niezgodne z prawem orzeczenia.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd nie podejmie żadnych czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem odrzucenia zażalenia uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania.

W niniejszej sprawie D. W. wezwana została zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 29 maja 2008 r. do uiszczenia 100 zł tytułem wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 18 kwietnia 2008 r. w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Zgodnie z § 2 ust 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), wpis sądowy wynosi 100 zł. Zasadnie zatem skarżąca w zaskarżonym zarządzeniu została wezwana do uiszczenia powyższej kwoty.

Odnośnie podnoszonych w zażaleniu zarzutów, które dotyczą wydawania przez organ sprzecznych z prawem orzeczeń należy stwierdzić, że nie mają one wpływu na treść zaskarżonego zarządzenia, gdyż odnoszą się do kwestii merytorycznych związanych z innymi wydanym orzeczeniami.

Skoro zatem zaskarżone zarządzenie odpowiada prawu, zaś zażalenie nie posiada usprawiedliwionych podstaw to podlega ono oddaleniu na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 powoływanej już ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt