drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Prawo pomocy, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Przyznano prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych., II SA/Lu 530/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 530/08 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-08-13  
Data wpływu
2008-07-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Jarosław Harczuk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Jarosław Harczuk po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi S. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w L. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy nałożenia obowiązku wykonania określonych robót budowlanych p o s t a n a w i a przyznać S. K. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

Strona skarżąca S. K. na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy symbol PPF wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych.

Referendarz sądowy stwierdził, że:

Wniosek o przyznanie prawa pomocy zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje

w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Przesłanki przyznania prawa pomocy osobie fizycznej sformułowana w art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. oparte są na zwrotach szacunkowych, których samodzielne stosowanie wywołuje konieczność oszacowania wystąpienia określonego w zwrocie szacunkowym stanu faktycznego. Dlatego oceniając zasadność wniosku należy wziąć pod uwagę z jednej strony wysokość obciążeń finansowych związanych z danym postępowaniem,

a z drugiej realne, istniejące w chwili składania wniosku możliwości finansowe strony wnoszącej o przyznanie prawa pomocy.

W rozpoznawanej sprawie koszty sądowe oprócz wpisu sądowego od wniesionej skargi wynoszącego 500 złote (§2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2003 r., Nr 221, poz. 2193 ze zm.) i wpisu sądowego od potencjalnej skargi kasacyjnej wynoszącego 250 złotych (§ 3 w związku z § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi) każdorazowo nie przekroczą kwoty 100 złotych (§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi; § 1 i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych – DZ.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2192).

Z oświadczenia strony skarżącej wynika, że prowadzi ona wspólne gospodarstwo domowe wraz z mężem oraz trojgiem dzieci, z którymi zamieszkuje w mieszkaniu

o powierzchni [...] m2. Strona skarżąca wraz z mężem i dziećmi utrzymuje się

z otrzymywanego przez męża zasiłku dla bezrobotnych w kwocie [...] złotych oraz zasiłku rodzinnego w kwocie [...] złotych. Stałe miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego strony skarżącej, do których zaliczyła ona koszty obsługi kredytu mieszkaniowego oraz opłaty za użytkowanie mediów (opłaty eksploatacyjne) i czynsz za mieszkanie wynoszą [...] złotych. Do strony skarżącej oraz jej męża należy udział w [...] części w gospodarstwie rolnym o powierzchni [...] ha.

W ocenie referendarza sądowego strona skarżąca wykazała, że poniesienie któregokolwiek z kosztów sądowych niniejszego postępowania spowoduje uszczerbek w koniecznych jej oraz jej rodzinie kosztach utrzymania.

Miesięczny dochód gospodarstwa domowego strony skarżącej wynosi [...] złotych zaś stałe koszty utrzymania gospodarstwa domowego wynoszą [...] złotych. Tak więc po poniesieniu wykazanych przez stronę stałych kosztów utrzymania nie obejmujących wydatków na zakup wyżywienia do dyspozycji jej oraz jej rodziny pozostaje kwota [...] złotych. Porównanie tej kwoty do każdego jednego z kosztów sądowych niniejszego postępowania przy jednoczesnym uwzględnieniu tego, że jest to kwota mająca zaspokoić wydatki na wyżywienie pięcioosobowej rodziny wskazuje, iż strona skarżąca realnie nie jest w stanie bez uszczerbku w koniecznych kosztach utrzymanie ponieść kosztów sądowych niniejszego postępowania.

Wobec powyższego, referendarz sądowy działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. i art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt