drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Prawo pomocy, Inspektor Nadzoru Budowlanego,  , VII SA/Wa 120/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 120/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-02-12  
Data wpływu
2008-01-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Maciej Majewski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 1 w zw. z art. 258 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: Maciej Majewski po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy złożonego przez B. K. w sprawie VII SA/Wa 120/08 ze skargi B. K. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2007 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na nadbudowę postanawia: przyznać B. K. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od uiszczenia kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.

Uzasadnienie

W dniu 4 lutego 2008 r. skarżąca złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy obejmujący zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata.

Skarżąca wskazała, że prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe. Utrzymuje się z emerytury w wysokości 853 zł. Strona jest właścicielką mieszkania o pow. 52 m2, a także nieruchomości rolnej o pow. 0.2600 ha, nieruchomości rolno – leśnej o pow. 1.8408 ha, nieruchomości leśnej 1.7900 ha, m2. Dodała, że ww. nieruchomości nie przynoszą dochodu. Wskazała również, że otrzymuje pomoc z Opieki Społecznej, a w szczególnych przypadkach również od dalszej rodziny. Zaznaczyła że posiada 10,05 USD oszczędności. Do wniosku strona dołączyła min. kopie odcinka z 12 grudnia 2007 r. o otrzymaniu pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy M. [...] oraz kopie decyzji Prezydenta [...] o przyznaniu specjalnego zasiłku celowego, a także inne dokumenty świadczące o sytuacji materialnej wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni jest inwalidką II grupy.

W sprawie zważono, co następuje.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym, następuje gdy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Ogólną zasadą postępowania przed sądami administracyjnymi jest ponoszenie przez strony kosztów sądowych. Jest to obowiązek strony. Zwalnianie od uiszczenia kosztów, czy też ustanowienie adwokata jest instytucją wyjątkową, której stosowanie jest uzależnione od spełnienia ww. przesłanki. Przyznanie prawa pomocy nastąpić może w przypadku wykazania, że wnioskujący nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku w utrzymaniu koniecznym własnym i swojej rodziny. Obejmuje zatem osoby, które ze względu na niskie dochody i szczególną sytuację życiową, mimo poczynionych oszczędności w wydatkach i przy największej staranności nie mogą ponieść tych kosztów lub opłacić pełnomocnika.

Mając powyższe na uwadze stwierdzono, że sytuacja majątkowa skarżącej kwalifikuje ją do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym i zwolniono od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych oraz przyznał radcę prawnego z urzędu - wobec nie sprecyzowania o jakiego pełnomocnika strona wnosi (zakreślenie alternatywne radcy prawnego lub adwokata.) przyznano pełnomocnika w postaci radcy prawnego. Z danych przedstawionych przez wnioskodawczynię niewątpliwie wynika, że nie jest ona w stanie samodzielnie ponieść kosztów sprawy. Jest osobą starszą utrzymująca się z niewielkiej emerytury oraz świadczeń socjalnych i z pomocy społecznej. Opłacenie kosztów sprawy i zawodowego pełnomocnika z pewnością mogłoby narazić stronę na powstanie uszczerbku w utrzymaniu koniecznym strony. Z tych względów wniosek uznano za zasadny.

Z powyższych względów, w oparciu o art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ww. ustawy orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt