drukuj    zapisz    Powrót do listy

6039 Inne, o symbolu podstawowym 603 638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym, Egzekucyjne postępowanie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia, II SA/Sz 304/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-06-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Sz 304/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-06-12  
Data wpływu
2008-04-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Barbara Gebel /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6039 Inne, o symbolu podstawowym 603
638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
Hasła tematyczne
Egzekucyjne postępowanie
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 110 poz 968 art 35 i art 35 a
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym : Sędzia WSA Barbara Gebel po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. S. o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia w sprawie z Jego skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego postanawia: oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia

Uzasadnienie

M. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] numer [...] utrzymujące w mocy postanowienie Prezydenta Miasta S. z dnia [...] numer [...] którym uznano wniesione przez M. S. zarzuty dotyczące postępowania egzekucyjnego prowadzonego w oparciu o tytuł wykonawczy numer [...] - za nieuzasadnione.

W skardze M. S. wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje :

W myśl art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie

0 wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu w całości lub części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Przedmiotem udzielenia przez sąd administracyjny ochrony tymczasowej w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu (np. postanowienia) lub czynności mogą być tylko takie akty lub czynności, które nadają się do wykonania

1 wymagają wykonania i które są objęte zakresem kontroli działalności administracji publicznej sprawowanej przez sądy administracyjne.

W niniejszej sprawie skarżący domaga się wstrzymania wykonania postanowienia wydanego w sprawie uznania zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione, a więc postanowienia, które ze swej istoty nie podlega wykonaniu i nie nadaje się do wykonania. Zaskarżone postanowienie nie nakłada bowiem na określony podmiot (np. skarżącego) żadnych obowiązków podlegających wykonaniu w drodze ewentualnej egzekucji, jak też nie kreuje żadnych uprawnień dla strony, których realizacji mogłaby się domagać. Jednym słowem zaskarżone postanowienie nie wymaga podjęcia żadnej czynności przez strony postępowania i nie stwarza zagrożeń, o których mowa w w/w przepisie, dających podstawę do wstrzymania zaskarżonego aktu.

Wyjaśnić także należy, nawiązując do treści niniejszej skargi, że żądanie wstrzymania czynności egzekucyjnych dokonywanych w ramach prowadzonego przez organ egzekucyjny postępowania nie może zostać uwzględnione przez Sąd, albowiem czynności egzekucyjne nie są objęte zakresem kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne. Do wstrzymania postępowania egzekucyjnego lub czynności egzekucyjnych uprawniony jest organ egzekucyjny, o czym stanowi art. 35 i art. 35 a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 ze zm.).

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak na wstępie.Powered by SoftProdukt