drukuj    zapisz    Powrót do listy

6129 Inne o symbolu podstawowym 612, Geodezja i kartografia, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego, Oddalono zażalenie, I OZ 587/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 587/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-08-12 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-21
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Maria Wiśniewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6129 Inne o symbolu podstawowym 612
Hasła tematyczne
Geodezja i kartografia
Sygn. powiązane
III SA/Kr 1013/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 § 1, art. 230 § 1 i 3, art. 184 § 1, art. 197 § 2, art. 198
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Wiśniewska, , , po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. G. na zarządzenie Przewodniczącego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt III SA/Kr 1013/07 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi Z. . na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie odmowy wydania wypisu z rejestru gruntów postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Skarżący Z. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wydania wypisu z rejestru gruntów.

Przewodniczący zarządzeniem z dnia 18 grudnia 2007 r., z powołaniem się na przepis § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193), wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi (art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270; zwanej dalej P.p.s.a.).

Na powyższe zarządzenie skarżący Z. G. złożył zażalenie, wnosząc o jego uchylenie. W uzasadnieniu zażalenia skarżący wskazał, że jest emerytem i nie stać go na ponoszenie kosztów sądowych, które powinien uiścić Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K., wydając z naruszeniem prawa postanowienie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Ustawową zasadą wyrażoną w art. 220 § 1 P.p.s.a. jest to, że sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Zgodnie zaś z art. 230 § 1 P.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami, o których mowa w powołanym art. 230 § 1 P.p.s.a., są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. W związku z tym, Przewodniczący prawidłowo ze wskazaniem na § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi wezwał skarżącego do uiszczenia kwoty 100 zł wpisu stałego - w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania - należnej opłaty od skargi, pod rygorem jej odrzucenia (art. 220 § 3 P.p.s.a.).

Wbrew zatem stanowisku skarżącego wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego było prawidłowe, bowiem wpis od skargi uiszcza strona, która ją wnosi, a nie organ, który wydał zaskarżone postanowienie.

W tej sytuacji Naczelny Sąd Administracyjny uznał zażalenie za bezzasadne i na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 P.p.s.a. postanowił, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt