drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Pomoc społeczna, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Odrzucono zażalenie, II SAB/Lu 77/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Lu 77/06 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2007-11-08  
Data wpływu
2006-12-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Krystyna Sidor /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Pomoc społeczna
Skarżony organ
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par 1 pkt 2 w zw. z art 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Sidor po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2007r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. W. na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej . w przedmiocie zasiłku celowego - w zakresie zażalenia skarżącej na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 12 października 2007r. o odmowie sporządzenia i doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem p o s t a n a w i a odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.1270) zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 12 października 2007r., sygn. akt II SAB/Lu 77/06 o odmowie sporządzenia i doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem zostało doręczone skarżącej w dniu 26 października 2007r. wraz z pouczeniem o sposobie i terminie jego zaskarżenia.

Skarżąca złożyła zażalenie osobiście w dniu 5 listopada 2007r., a więc po upływie ustawowego terminu.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt. 2 w zw. z art. 197 § 2 powołanej ustawy, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt