drukuj    zapisz    Powrót do listy

6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, I SA/Wa 607/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 607/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-08  
Data wpływu
2008-04-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Rudnicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Rudnicka po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. S. i M. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lutego 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy oddania w użytkowanie wieczyste gruntu postanawia odrzucić skargę G. S.

Uzasadnienie

W dniu 27 marca 2008 r. G. S. i M. Z. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta W. z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] odmawiającą oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w W. przy [...] (d. [...]) o pow. [...] m², pochodzącego z [...] części nieruchomości o pow. [...] m², stanowiącej [...] niepodzielnej części osady włościańskiej zapisanej w tabeli likwidacyjnej wsi [...] pod Nr [...], oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr [...] w obrębie [...], na rzecz T. G., M. Z., G. S., A. S. i J. S.

Zaskarżoną decyzję G. S. otrzymał w dniu 21 lutego 2008 r., co wynika ze znajdującego się w aktach zwrotnego potwierdzenia odbioru.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Skoro G. S. skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lutego 2008 r. . nr [...] wniósł w dniu 27 marca 2008 r. tj. po upływie terminu do jej wniesienia (termin ten upłynął w dniu 25 marca 2008 r.), to na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 powołanej ustawy, skargę tę należało odrzucić.Powered by SoftProdukt