drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, , Dyrektor Izby Skarbowej, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia, I SA/Łd 384/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 384/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-04-10  
Data wpływu
2008-03-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Paweł Kowalski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Sygn. powiązane
II FSK 2023/08 - Wyrok NSA z 2010-04-16
I SA/Łd 383/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-08-08
II FSK 2022/08 - Wyrok NSA z 2010-04-16
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia
Sentencja

Dnia 10 kwietnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I w składzie następującym: Sędzia WSA Paweł Kowalski po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku A. R. o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia w sprawie ze skargi A. R. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nałożenia kary porządkowej grzywny p o s t a n a w i a: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie

A. R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. i skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [....] roku w przedmiocie nałożenia kary porządkowej.

W powyższej skardze pełnomocnik A. R. zamieścił wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia z uwagi na wstrzymanie wykonalności zaskarżonego postanowienia z uwagi na interes publiczny oraz szczególnie istotny interes strony. W uzasadnieniu skargi podniósł argumenty, które w jego ocenie przemawiają za jej uwzględnieniem. Wskazał na naruszenie przez organy podatkowe przepisów prawa procesowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z treścią przepisu art. 61 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności, natomiast po przekazaniu sądowi skargi Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub części aktu lub czynności, o których mowa § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia jest zamknięty. Oznacza to, że sąd nie bada zasadności samej skargi na etapie rozpoznania wniosku.

Obowiązek uprawdopodobnienia istnienia przesłanek z art. 61 § 3 p.p.s.a. spoczywa na wnioskodawcy, przy czym przepis art. 61 § 3 p.p.s.a. zobowiązuje stronę do wskazania przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, nie nakładając obowiązku ich udowodnienia. Uprawdopodobnienie nie może z reguły opierać się na samych twierdzeniach strony. Sąd musi opierać się na jakimś materiale pozwalającym zająć stanowisko. Ciężar uprawdopodobnienia spoczywa na stronie, która wywodzi skutki prawne ze swych twierdzeń (por. Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem pod red. Jodłowskiego, Warszawa 1989, str. 426).

Ponieważ postępowaniem w przedmiocie rozpoznania wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia rządzi zasada oficjalności, Sąd bierze pod rozwagę również te okoliczności, które nie zostały powołane przez skarżącego (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 marca 2005 roku, sygn. akt II OZ 155/05, opubl. OSS 2005/3/72). Niemniej jednak przyjęcie takiego stanowiska nie może prowadzić do całkowitego zwolnienia strony z podania okoliczności mających uzasadniać wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia i w konsekwencji do przerzucania w całości ciężaru wskazania tych przesłanek na sąd administracyjny.

Na stronie składającej wniosek w trybie art. 61 § 3 p.p.s.a. ciąży obowiązek wykazania, że zachodzą warunki uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia. Uzasadnienie wniosku powinno odnosić się do konkretnych okoliczności. Rzeczą Sądu jest zaś zbadanie, czy argumenty przedstawione przez stronę przemawiają za wydaniem postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego postanowienia. Przy takim badaniu wniosku i argumentów strony Sąd winien dodatkowo rozważyć z urzędu, czy nie zachodzą inne okoliczności uzasadniające wniosek.

W niniejszej sprawie A. R. nie wskazał żadnych okoliczności uprawdopodabniających przesłanki z art. 61 § 3 p.p.s.a. Wniosek skarżącego nie zawiera uzasadnienia .

W ocenie Sądu analiza akt sprawy nie pozwala na przyjęcie, iż wykonanie zaskarżonego postanowienia pociąga za sobą niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody znacznych rozmiarów, albo trudnych do odwrócenia skutków.

Z uwagi na powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.

D.T.Powered by SoftProdukt