drukuj    zapisz    Powrót do listy

6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego, Budowlane prawo, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, umorzono postępowanie sądowe, II SA/Sz 342/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-07-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Sz 342/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-07-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Grzegorz Jankowski /przewodniczący/
Henryk Dolecki
Stefan Kłosowski /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
umorzono postępowanie sądowe
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Grzegorz Jankowski, Sędziowie Sędzia NSA Henryk Dolecki,, Sędzia NSA Stefan Kłosowski (spr.), Protokolant Aneta Kukla, po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2008 r. na rozprawie sprawy ze skargi M. i Z. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego p o s t a n a w i a I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zwrócić skarżącym M. i Z. S. kwotę [...] zł tytułem połowy uiszczonego wpisu.

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją, wydaną po rozpoznaniu odwołań K i H W oraz M i Z S i Rady Sołeckiej Sołectwa W od decyzji nr (...) Wójta Gminy z dnia (...) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej ERA, na działce rolnej nr (...) w W, gmina K, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, uwzględniając odwołanie Ki H W:

1/ uchyliło w całości decyzję organu I instancji i przekazało sprawę temu organowi do ponownego rozpatrzenia, oraz

2/ umorzyło postępowanie odwoławcze z odwołania rady sołeckiej sołectwa W, Mi Z S

W uzasadnieniu pkt 2 w/w rozstrzygnięcia Kolegium wskazało, iż ani Rada Sołecka m. W ani M i Z S nie są stroną postępowania, a zatem nie przysługuje im w świetle art. 127 Kpa prawo wniesienia odwołań od decyzji organu I instancji, która zresztą została uchylona w wyniku rozpatrzenia skargi K i H W.

Na rozprawie w dniu 9 lipca 2008r. M i Z S cofnęli swą skargę, wobec faktu, iż wydana przez Wójta Gminy decyzja ustalająca lokalizację stacji telefonii komórkowej została uchylona i wyeliminowana z obrotu.

Wniesienie skargi określili jako wynik niezrozumienia rozstrzygnięcia Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W świetle art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 - dalej P.p.s.a) cofnięcie skargi wiąże Sąd, jeżeli nie zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu dotkniętego wadą nieważności.

W niniejszej sprawie taka sytuacja nie zachodzi.

W tym stanie rzeczy postępowanie sądowe podlega umorzeniu na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a

Zwrot połowy wpisu następuje na podstawie art. 232 § 2 w/w ustawy.Powered by SoftProdukt