drukuj    zapisz    Powrót do listy

6264 Zarząd gminy (powiatu, województwa) 6392 Skargi  na  uchwały rady powiatu  w przedmiocie ...  (art. 87  i  88  ustawy o  samorządzie powiatowym), Inne, Rada Powiatu, Sprostowano omyłkę, II SA/Wa 481/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 481/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-28  
Data wpływu
2008-04-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Sławomir Antoniuk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6264 Zarząd gminy (powiatu, województwa)
6392 Skargi  na  uchwały rady powiatu  w przedmiocie ...  (art. 87  i  88  ustawy o  samorządzie powiatowym)
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Rada Powiatu
Treść wyniku
Sprostowano omyłkę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 156
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Sędzia asesor WSA Sławomir Antoniuk po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. M. na uchwałę Rady Powiatu [...] z dnia [...] stycznia 2008 r., nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu [...] postanawia sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w uzasadnieniu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2008 r., sygn. akt II SA/Wa 480/08 w ten sposób, że na stronie drugiej w siódmym wierszu od góry uzasadnienia postanowienia zamiast "[...]" wpisać "[...]".

Uzasadnienie

Stosownie do treści przepisów art. 156 § 1 w związku z art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może z urzędu lub na żądanie stron sprostować w postanowieniu niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

W uzasadnieniu postanowienia Sądu z dnia 12 maja 2008 r., na stronie drugiej postanowienia, zawarto oczywistą pomyłkę pisarską polegającą na tym, że błędnie wpisano Radę Powiatu, zamiast "[...]" powinno być "[...]".

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 156 § 1 i § 2 w związku z art. 166 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt