drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy PPSA, I SA/Łd 184/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-06-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 184/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-06-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Wiktor Jarzębowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy PPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 2 czerwca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Wiktor Jarzębowski po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi U. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi.

Uzasadnienie

W dniu 11 lutego 2008 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła skarga U. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł., pozostawiające bez rozpatrzenia odwołanie z dnia [...] roku od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. z dnia [...] roku ze względu na uchybienie terminu do jego wniesienia.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. wniósł o jej oddalenie.

Pismem z dnia 30 kwietnia 2008 roku (data nadania w polskim urzędzie pocztowym) U. W. cofnęła skargę, potwierdzając swoje stanowisko w piśmie z dnia 21 maja 2008 roku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnie skargę.

Badając dopuszczalność cofnięcia skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi nie dostrzegł okoliczności przemawiających za uznaniem, iż cofnięcie skargi zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności (art. 60 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

M.P.



Powered by SoftProdukt